Aanpak wateroverlast gemeente Enschede


In 2015 is de gemeente Enschede begonnen met het opstellen van een nieuw basisrioleringsplan om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

De gemeente Enschede heeft in het recente verleden al te maken gehad met lokale wateroverlast. De foto's hieronder laten enkele voorbeelden zien.

Foto's

In het nieuwe rioleringsplan wordt voor wateroverlast uitgegaan van een risicogestuurde benadering. Hiervoor is een risicoanalyse wateroverlast opgesteld. Deze risicoanalyse heeft als doel om effectieve en gerichte beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

In de risicoanalyse is het risiconiveau van een locatie vastgesteld door analyse van het type effecten en de frequentie van optreden. Vervolgens zijn de meest doelmatige maatregelen benoemd en is het rest-risico na het nemen van maatregelen vastgesteld. De basis van deze methode is de door Stowa en Stichting RIONED ontwikkelde methodiek (zie download).

Resultaten

De risicoanalyse stelde diverse knelpunten vast. De gemeente heeft voor deze locaties verschillende maatregelen tegen wateroverlast opgesteld. Doel van deze maatregelen is om tegen zo laag mogelijke kosten het risico op wateroverlast voldoende te verlagen, ook voor de situatie in 2050 met klimaatverandering.

Hieronder worden enkele maatregelen genoemd die zijn opgesteld:

  • aanleg drainage-transportstelsel voor de wijken Pathmos en Stadsveld, en afkoppelen van ruim 50 ha verhard oppervlak in de openbare ruimte. Ook worden verkeersdrempels zodanig aangepast dat deze geen belemmering vormen voor oppervlakkig afstromend water en wordt bovengrondse waterberging aangelegd;
  • voor een aantal wateroverlast locaties is/wordt het maaiveld verlaagd en worden oppervlakkige afvoerroutes van regenwater naar retentiegebieden aangelegd;
  • aanleg van twee stadsbeken voor afvoer van grondwater en afvoer van deel neerslag bij extreme neerslag;
  • aanleg van bypass naast bergbezinkbassin;
  • aanleg van ondergrondse berging i.c.m. aanpassen maaiveldverloop openbare ruimte;
  • verkeersvoorzieningen en afsluiten van tunnel als deze onder water stroomt.

Contactpersoon

Erik Dekker
Witteveen+Bos
erik.dekker@witteveenbos.com
06 - 86 81 07 71


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Enschede & Waterschap Vechtstromen
Schaal
Gemeente
Thema
Wateroverlast