Natuurlijke klimaatbuffer Dwingelderveld


In het zuidwesten van Drenthe ligt tussen de beekdalen Oude Vaart en Ruiner Aa het Nationaal Park Dwingelderveld. Tussen 2008 en 2015 is er veel werk verricht om de natuur in dit park te verbeteren en om hier regenwater te kunnen opvangen bij extreme buien. Daarvoor was het nodig om het gebied te vernatten. Dwingelderveld is nu het grootste natte heidegebied van Noordwest-Europa. Hieronder lees je waarom het gebied vernat is en wat er allemaal is gebeurd om dat voor elkaar te krijgen.

Foto: Ruud Kreetz

Waarom is het gebied vernat?

Door het Dwingelderveld te vernatten, kan de natuur in het gebied beter herstellen. Er lag eerst 175 hectare aan landbouwgrond midden in het gebied. Dat hebben Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Staatsbosbeheer en andere partijen samen afgegraven en omgevormd tot natuur. Het Dwingelderveld kan nu ruim een miljoen kubieke meter aan regenwater tijdelijk opvangen. Dit gaat verdroging tegen en vermindert wateroverlast in de lager omliggende gebieden. Ook is het nu een beter leefgebied geworden voor dieren en planten.

Welke maatregelen zijn er genomen?

De samenwerkende partijen hebben veel verschillende maatregelen genomen om meer natte heide te creëren in het Dwingelderveld. Het doel was om het gebied behalve natter ook stiller, groter en biodiverser te maken. De volledige lijst van maatregelen vind je in de samenvatting over de resultaten. Hier noemen we er een aantal:

  • In grote delen van de voormalige landbouwgebieden Noordenveld en Kloosterveld is de bovenste laag grond weggehaald. Dat was nodig omdat daar veel meststoffen in zaten die de groei van heide onmogelijk maken, zoals fosfaat. Als fosfaatrijke grond nat wordt, dan komt dit fosfaat in grote hoeveelheden vrij wat leidt tot de schadelijke groei van algen en pitrus.
  • Het Dwingelderveld kan enorm veel regenwater bergen. Knijpstuwen houden het water tegen bij extreme neerslag. Er zijn ook kades aangelegd om de omgeving te beschermen tegen wateroverlast.
  • Om het gebied te vernatten zijn natuurlijke slenken hersteld. Slenken zijn geulen die een tijd lang water kunnen vasthouden. Daarnaast zijn alle afgegraven greppels, sloten en watergangen dichtgemaakt. Hierdoor kan het water niet snel meer wegstromen.
  • In het Kloosterveld is een waterberging aangelegd, waardoor het teveel aan water heel langzaam uit het gebied wegstroomt.

Bekijk een sfeerimpressie van Nationaal Park Dwingelderveld of een reportageserie uit 2016 over het Dwingelderveld van RTV-Drenthe.

Wat zijn de resultaten?

De maatregelen in het Dwingelderveld hebben de afgelopen jaren tot de volgende resultaten geleid:

  • Het gebied werkt als een spons: het kan heel veel water opnemen en lang vasthouden. Daardoor beschermt het Dwingelderveld lager gelegen gebieden tegen wateroverlast en het zorgt voor minder verdroging.
  • Het natuurgebied is door de maatregelen groter, natter en stiller geworden.
  • Het Dwingelderveld kent een grotere biodiversiteit. Er broeden nu elk jaar meerdere paren kraanvogels.
  • Het gebied is aantrekkelijker geworden voor bezoekers. Dat komt ook door de aanleg van nieuwe fietspaden en een nieuw familiepad. Het familiepad is ook toegankelijk voor rolstoelen.
Foto: Ruud Kreetz

Wie hebben aan dit project meegewerkt?

Aan dit project hebben de volgende partijen meegewerkt: Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, Rijkswaterstaat, Nationaal Park Dwingelderveld en de gemeenten Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe.

Het project is uitgevoerd dankzij een financiële bijdrage van LIFE Natuur.

Contact

Bezoekerscentrum Dwingelderveld
www.natuurmonumenten.nl
0522-472951


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, Rijkswaterstaat, Nationaal Park Dwingelderveld en de gemeenten Westerveld, De Wolden & Midden-Drenthe
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Wateroverlast