Regionale Klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden: een gezamenlijke strategie


De ambitie van de regio Haaglanden is om in 2050 een klimaatbestendige internationale topregio te zijn. Om deze ambitie te realiseren is het van belang om rekening te houden met klimaatverandering in de toekomst en om nu al de kansen te kunnen benutten die zich aandienen. Want ook Haaglanden krijgt te maken met de gevolgen van een veranderend klimaat zoals meer hitte en extreme buien, zeespiegelstijging en grotere kans op langdurige perioden van droogte. Nu al zorgen extreme weersomstandigheden voor overlast en schade in de regio, zoals het extreem droge voorjaar van 2011 en wateroverlast in Westland in 1998, 2000 en op 13 oktober 2013. Vergelijkbare gebeurtenissen zullen steeds vaker en in hevigere mate voorkomen. Dit besef is voor de overheden in de regio aanleiding geweest om te gaan werken aan een Regionale Adaptatie Strategie (RAS), voortbouwend op onderzoek en projecten die al sinds 2002 worden uitgevoerd.

In september 2014 is het document “Met oog op de toekomst – Regionale klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden” vastgesteld en voor implementatie aangeboden aan de uitvoerende overheden.

Resultaten

Weten - Koploper klimaatadaptatie onderzoek

Op basis van de meest recente kennis is in kaart gebracht met welke bedreigingen en kansen de regio te maken krijgt, nu en in de toekomst. Daarbij is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die is opgedaan in de programma’s Waterkader Haaglanden, Leven met Water en Kennis voor Klimaat. Belangrijke hulpmiddelen zijn de interactieve klimaatatlas en de beslissingstool 3Di.

Untitled10

De Klimaatkwetsbaarhedenkaart (zie download) brengt globaal de belangrijkste effecten in beeld Haaglanden.

Willen - Kansen en Opgaven voor Stad, Glas en Gras

In de RAS zijn de opgaven, kansen en benodigde maatregelen verwoord voor de drie kenmerkende gebiedstypen van Haaglanden (Glas, Stad en Gras) en sluiten aan bij de kernwaarden van de regio:

GLAS - Een vitale innovatieve glassector. In het dichtbebouwde glastuinbouwgebied zijn de opgaven enerzijds om voldoende ruimte te creëren voor waterberging om wateroverlast te voorkomen en anderzijds het garanderen van een duurzame zoetwatervoorziening. Deze omstandigheden zullen vanuit ‘voorraadbeheer’ slim met elkaar moeten worden verbonden, bijvoorbeeld door dynamische inzet van gietwaterbassins en ondergrondse opslag van gietwater.

STAD - Leefbare steden. Het stedelijk gebied krijgt in toenemende mate te maken met hitteproblematiek. Bovendien zorgen verdere binnenstedelijke verdichting en toename van extreme neerslag voor extra wateroverlast. Door mee te liften op ruimtelijke ontwikkelingen en beheer en onderhoud, kan zowel ruimte voor waterberging als een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving worden gerealiseerd.

GRAS - Toegankelijke groengebieden en kustzone. Het veenweidegebied in Haaglanden heeft te maken met versnelde maaivelddaling. Het is van belang dat klimaatscenario’s en bijbehorende effecten meegenomen worden bij de bestuurlijke keuzes rond peilbeheer. Kansen liggen bij agrariërs die zich al jaren aanpassen bij slechtere productieomstandigheden. Zij zorgen steeds meer voor groenblauwe diensten, recreatieve functies en zorgfuncties. Ook zijn er kansen voor recreatie en toerisme doordat meer mensen uit de stad verkoeling zoeken in de groengebieden en aan de kust.

Haaglanden-5

Werken - Samen aan de slag, met oog op de toekomst

De oplossingsrichtingen die zijn ontwikkeld, vereisen niet direct grote investeringen. Ze zetten in op het zoeken naar verbindingen tussen gebiedstypen, meekoppelen met bestaande opgaven en multifunctioneel ruimtegebruik. Door tijdig actie te ondernemen en kansen te pakken kunnen hoge financiële en maatschappelijke kosten op langere termijn voorkomen.

De RAS brengt de opgedane kennis, ontwikkelde hulpmiddelen en ervaring samen en bouwt voort op de plannen en initiatieven die reeds zijn uitgevoerd. De betrokken partijen gaan daarmee door in de komende jaren via het meekoppelen in uitvoering en beheer, maar ook via eigen beleidsdocumenten, passend binnen de ruimtelijk economische strategie van de nieuw te vormen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Binnen de ambtelijke en bestuurlijk Water en Klimaattafel blijven de overheden kennis uitwisselen en naar samenwerking zoeken.

logo's+haaglanden

Contactpersoon

Arno Lammers
Gemeente Den Haag
arno.lammers@denhaag.nl
06-42347707


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Adaptatieplan/strategie
Deelnemer
Gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer, Westland, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Midden-Delfland, Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland & Provincie Zuid-Holland
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast