Natuurlijke klimaatbuffer Weerterbos


Het Weerterbos ligt op de grens van Limburg en Noord-Brabant, tussen het Brabantse dorp Maarheeze en de Limburgse gemeente Nederweert. Het is een gebied met oude, vochtige loofbossen, vennen en kleine heideveldjes. Tussen 2007 en 2013 hebben Stichting Het Limburgs Landschap en ARK Natuurontwikkeling hier samen met het waterschap en de provincie vennen en moerasbossen hersteld. Daardoor kan het gebied meer water vasthouden bij extreme buien en water leveren in periodes van droogte.

Fotograaf: Rob Brinkhof

Welke maatregelen zijn er genomen?

Om de vennen en moerasbossen te herstellen in het Weerterbos hebben de samenwerkende partijen de volgende maatregelen genomen:

 • Ze hebben aan de zuidkant van het Weerterbos ongeveer dertien hectare aan landbouwgrond gekocht om die opnieuw in te richten voor nieuwe natuur en bos.
 • Er is bos aangeplant en in bossen die alleen bestaan uit naaldbomen zijn andere boomsoorten geplant.
 • Ontwateringssloten zijn minder diep gemaakt en afgesloten. Daardoor kan regenwater in de bodem wegzakken en daalt het grondwaterpeil minder snel.
 • In landbouwwater zitten vaak voedselstoffen en gifstoffen. Om de waterkwaliteit in het Weerterbos te beschermen, is dit landbouwwater omgeleid. Ook is het gebied afgesloten van voedselrijk kanaalwater dat daar niet thuishoort.
 • Oude beeklopen zijn opnieuw ingericht om water langzamer te laten wegstromen en om bij zware regenbuien regenwater langer vast te houden.
 • Waterschap Peel en Maasvallei is nog steeds bezig om de watergang Oude Graaf opnieuw in te richten. Het doel is om de aanvoer van landbouwwater tegen te gaan en om de sponswerking van het gebied te herstellen.
Fotograaf: Frank Zanderink

Wat zijn de resultaten?

De maatregelen in het Weerterbos hebben tot de volgende resultaten geleid:

 • Er is minder risico op wateroverlast in Den Bosch en Eindhoven.
 • Er is een groter en robuuster natuurgebied ontstaan dat minder kwetsbaar is voor droogte.
 • Het totale gebied kan meer water opvangen: regenwater wordt minder snel afgevoerd en kan beter in de bodem zakken.
 • Het grondwaterpeil daalt minder snel. Het gevolg hiervan is dat er meer water is en de kweldruk zo hoog mogelijk blijft, ook in de zomermaanden. Een hoge kweldruk is belangrijk omdat die ervoor zorgt dat grondwater omhoog komt.
 • Er is een veerkrachtiger en natuurlijker watersysteem ontstaan. En de waterkwaliteit in het gebied is verbeterd.
 • De natuurwaarden zijn verhoogd: dit betekent dat er meer afwisseling in het landschap gekomen is. Het bestaat nu uit bos, bosjes, moeras en open water. Dat is ook goed voor de biodiversiteit want het leidt tot meer verschillende planten en dieren. Het nieuwe moerasgebied trekt bijvoorbeeld watervogels aan zoals de zwarte ooievaar en de zilverreiger.
 • Het gebied trekt meer bezoekers en maakt recreatie aantrekkelijker.

Contactpersoon

Imke Nabben
ARK Natuurontwikkeling
06 30103893
imke.nabben@ark.eu


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Stichting het Limburgse Landschap, ARK natuurontwikkeling, Waterschap Limburg, Provincie Limburg
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Wateroverlast