Klimaatstresstest light regio Noordoost-Brabant


In het najaar van 2015 heeft het samenwerkingsverband Agrifood Capital met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een klimaatstresstest light laten uitvoeren. Zij hebben dat gedaan voor de regio Noordoost-Brabant. Er is geen volledige stresstest uitgevoerd, maar inzicht gegeven in de opgaven die op de partijen afkomt en een advies voor vervolg stappen.

Resultaten

Uit de stresstest blijkt dat de regio Noordoost Brabant kwetsbaar is voor waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte. Opgemerkt wordt dat de wateroverlast-problematiek voor het bebouwde gebied, met de huidige kennis, niet goed in beeld is te brengen. Ook voor de andere klimaatthema’s zijn er nog kennisvragen.

Untitled22

Het klimaatbestendig maken van het gebied vraagt om een integrale gebiedsaanpak. Daarbij worden klimaatadaptieve maatregelen gekoppeld aan andere processen, programma’s en projecten, zoals gebiedsvisies, infrastructuur, herinrichting en renovatie, ruimtelijke herinrichting, watervoorziening. Als mogelijke koppelingen zijn genoemd:

  • Project bufferboeren.
  • Project ‘Go Nuts’ (onderdeel van gebiedsopgave Agro As de Peel)
  • De overige 10 integrale gebiedsopgaven, als onderdeel van het programma groen blauw

Als vervolgtraject is het advies in te zetten op drie sporen:

  • Uitvoering op korte termijn. Zet snel in op uitvoering, omarm het oppakken van ‘laag hangend fruit’. Concrete resultaten motiveert. Dit kan het oppakken van bestaande knelpunten zijn of het combineren met lopende projecten, zoals klimaatbestendig Land van Cuijk, Deltaplan Hoge Zandgronden, of haak aan op niet klimaat- of water-geïnitieerde projecten (bijv. vanuit gezondheid) en in het algemeen bij uitvoering van herinrichting van de openbare ruimte inpassen van klimaatadaptieve maatregelen.
  • Vergroot het inzicht in de effecten van klimaatverandering, met name over hittestress, droogte en wateroverlast in het bebouwde gebied (hemel-, oppervlakte- en grondwater). Hiermee is ook over bewustwording veel te winnen. Doe onderzoek op korte termijn. Pak dit integraal op in het kader van leefbaarheid en volksgezondheid.
  • Ontwikkel een communicatie-/participatiestrategie. Besteed aandacht aan het verhaal dat verteld moet worden, waarmee klimaatadaptatie goed ingebed kan worden in andere (maatschappelijke) thema’s, zoals gezondheid, recreatie, comfort, agri-food etc. Deel kennis met de stakeholders (eventueel breder) en laat ze participeren in de discussie over ambitie en uitvoeringsstrategie. Omdat de uitvoering van de ‘klimaatstrategie’ een gezamenlijke actie is van overheden, bedrijfsleven, bewoners en kennisinstellingen, is het van belang dat deze partijen ook volwaardig meedoen met de ontwikkeling van ambitie. Hiermee wordt de ambitie als een ‘eigen’ product gevoeld. Gebruik het bestuurlijk platform duurzame leefomgeving (onder AgriFood Capital) voor de bestuurlijke borging van het vervolgtraject.

Contactpersoon

Voor meer informatie over dit project kunt u de website van AgriFood Capital bezoeken en/of contact opnemen met:

Liesbeth de Theije
06-13 20 52 21
l.detheije@agrifoodcapital.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Stresstest
Deelnemer
Samenwerkingsverband AgriFood Capital
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast