NAS-adaptatietool helpt Utrecht bij het bepalen van kansen en knelpunten


Op het klimaatportaal van de provincie Utrecht staan bij elk klimaatthema NAS-bollen om te laten zien wat de kansen en risico’s zijn. Rode bollen geven de risico’s aan en groene bollen de kansen. Hoe heeft de provincie Utrecht de NAS-adaptatietool gebruikt? We vroegen het aan Ida Philip, beleidsmedewerker klimaatadaptatie voor de provincie Utrecht.

IMG-20191104-WA0001

Waarvoor hebben jullie de bollen gebruikt?

Provincie Utrecht gebruikt de NAS-bollen voor de interne en regionale dialogen:

 • Interne dialogen: we gebruiken de NAS-bollen om binnen de eigen beleidsvelden met elkaar in gesprek te gaan over de impact van klimaatadaptatie binnen de verschillende beleidsvelden, sectoren en projecten.
 • Regionale dialogen: we gebruiken de NAS-bollen om in gesprek te gaan met betrokkenen in de werkregio’s, met als doel om samen een Regionale Adaptatie Strategie op te stellen. De bollen zijn bedoeld om de betrokkenen bewust te maken van de effecten van klimaatverandering, en om samen te bepalen welke effecten prioriteit hebben.

Waarom zijn jullie met de bollen aan de slag gegaan?

De bollen helpen om de dialogen interactief te maken. De interactieve sessies hebben als doel om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Wat weten beleidsteams of betrokken partijen over klimaatadaptatie?
 • Welke raakvlakken heeft klimaatadaptatie met het werkveld van de betrokkenen?
 • Is klimaatadaptatie al in het huidige beleid opgenomen?

Met de NAS-adaptatietool zijn we niet gestart vanuit de klimaatthema’s droogte, wateroverlast, hitte en overstromingen. In plaats daarvan starten we steeds vanuit de sectoren. Het doel daarvan is dat elke betrokkene bedenkt welke kansen en knelpunten klimaatverandering oplevert in het eigen beleid, kennisveld of project.

Wat hebben jullie met de bollen gedaan?

We gebruiken de bollenschema’s per sector als uitgangspunt voor de dialogen. Ze liggen dan letterlijk op tafel. Bij sommige dialogen inspireren ze betrokkenen om zelf met allerlei kansen en knelpunten te komen. Bij andere dialogen bekijken de deelnemers alle bollenschema’s, en bepalen ze met behulp van het stappenformulier (pdf, 162 kB) en de risicomatrix (pdf, 843 kB) welke effecten prioriteit hebben en welke minder.

Hoe hebben jullie het precies aangepakt?

Na een korte inleiding over klimaatverandering en adaptatie gaan we de dialoog aan:

 • Eerst verkennen we het onderwerp met vragen zoals ‘Wat merk je in je werk van klimaatadaptatie?’
 • Daarna introduceren we de NAS-bollen. Die laten zien hoe complex de gevolgen van klimaatverandering zijn.
 • Dan gaan we weer de dialoog aan met vragen over de NAS-bollen: Zijn de gevolgen in de bollen herkenbaar? Welke gevolgen zijn ook belangrijk voor je eigen werkveld of project?

Het resultaat van de sessies is minimaal dat betrokkenen zich bewust worden van de kansen en bedreigingen van klimaatverandering voor het eigen werkveld. In sommige sessies bepalen de deelnemers ook samen welke kansen en bedreigingen prioriteit hebben en welke minder. Tot slot vragen we wie er ambassadeur klimaatadaptatie wil zijn, en bespreken we hoe we hierna verder gaan.

Hoe bepaal je welke bollen voor jullie meer of minder relevant zijn?

De deelnemers aan de dialogen bepalen samen welke bollen relevant zijn, dus waar de kansen en knelpunten zitten. Daarbij gaan klimaatadaptatiedeskundigen de dialoog aan met de betrokkenen van beleidsvelden, sectoren en projecten.

Wat is het resultaat?

De bollenschema’s kunnen bij de dialogen verschillende resultaten opleveren:

 • Er komt meer bewustwording.
 • Kansen en bedreigingen worden aangepast: sommige bollen komen erbij en andere worden geschrapt.
 • Met behulp van de bollen en de risicomatrix bepalen de betrokkenen welke thema’s prioriteit hebben en welke minder. Dat geldt zowel voor de risico’s als voor de kansen. Deze prioritering werken ze verder uit in mogelijke oplossingen (adaptatierichtingen), betrokken stakeholders en acties voor op de korte termijn.

Hoe gaan jullie het bollenschema verder gebruiken?

We hebben de NAS-bollenschema’s tot nu toe gebruikt per sector, maar we willen ze ook gebruiken bij de integrale risicodialogen. Dan zie je per bollenschema meerdere sectoren. Bijvoorbeeld wonen, biodiversiteit en gezondheid. Je ziet dan de kansen en knelpunten tussen verschillende sectoren. Zo kunnen we nog duidelijker bepalen welke kansen en risico’s prioriteit hebben en welke belangrijk zijn voor het beleid van de provincie. Ook de mogelijke oplossingen benaderen we dan zoveel mogelijk integraal.

Contactpersoon

Ida Philip
Provincie Utrecht
ida.philip@provincie-utrecht.nl


Projectsoort
Risicodialoog
Deelnemer
Provincie Utrecht, Utrechtse gemeenten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rivierenland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht & Veiligheidsregio Utrecht
Schaal
Provincie
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast