Uitvoeringsagenda Rotterdam 2020-2022


In de uitvoeringsagenda (pdf, 8.5 MB) beschrijft de gemeente Rotterdam welke acties zij in de periode 2020 - 2022 gaat uitvoeren om de stad klimaatbestendig te maken. Naast concrete maatregelen voor wateroverlast werkt de gemeente aan een aanpak voor de middellange termijn in het Programma Rotterdams WeerWoord.

Wat is het Programma Rotterdams WeerWoord?

In het Programma Rotterdams WeerWoord werkt de gemeente aan een visie, doelstellingen en een strategie voor klimaatadaptatie. Dit doet ze samen met andere partijen uit de stad, zoals bewoners, ondernemers, organisaties en waterschappen. De doelen die de gemeente wil bereiken, zijn onderverdeeld in zes klimaatthema’s:

 1. Neerslag: in 2030 komt er meer ruimte voor verwerking van extreme neerslag en een betere bescherming van vitale voorzieningen.
 2. Hitte: in 2030 warmt de stad minder op en zijn er minder negatieve gevolgen van hitte.
 3. Droogte: in 2030 is de leefbaarheid in de stad ook tijdens droogte gewaarborgd.
 4. Bodemdaling: in 2030 is er minder schade en minder noodzakelijk onderhoud als gevolg van bodemdaling.
 5. Grondwater: het grondwatersysteem wordt robuuster en de stedelijke inrichting volgt het (grond)watersysteem.
 6. Overstroming: in 2050 is de kans op slachtoffers en schade door zeespiegelstijging en rivierafvoer gelijk of lager dan nu.

Hoe wil de gemeente deze doelen bereiken?

De gemeente gebruikt twee strategieën om deze doelen te bereiken. De eerste strategie is samenwerken met andere partijen in de stad, zoals bewoners, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Al deze partijen kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige stad door maatregelen te nemen op hun eigen terrein. De tweede strategie is fysieke veranderingen in de stad benutten. Geplande veranderingen zoals de bouw van nieuwe woningen of het onderhoud van de openbare ruimte, bieden kansen voor klimaatadaptatiemaatregelen. De gemeente wil bij deze projecten aansluiten om adaptatiedoelen mee te nemen. De gemeente gebruikt beide strategieën in de volgende domeinen:

 • Nieuw vastgoed: De komende twintig jaar worden in Rotterdam veel nieuwe woningen en voorzieningen gebouwd. De gemeente wil dat dit vastgoed klimaatbestendig ontwikkeld wordt en gaat daarom samenwerken met projectontwikkelaars en beleggers.
 • Bestaand vastgoed: Bij het onderhoud van bestaande woningen of bij herstructureringsprojecten wil de gemeente dat er adaptatiemaatregelen worden genomen. Daarom zijn woningcorporaties, die het grootste deel van de bestaande woningen bezitten, een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente.
 • Openbare ruimte: Jaarlijks vindt er veel onderhoud plaats in de openbare ruimte, zoals rioolvervanging en herinrichting van de buitenruimte. De gemeente wil dat er dan meteen adaptatiemaatregelen worden genomen.
 • Rotterdammers in beweging: De gemeente wil bewoners bewustmaken van de effecten van klimaatverandering en ze aansporen om hun steentje bij te dragen. Daarom gaat ze samen met bewoners onderzoeken hoe hun buurt beter bestand kan worden tegen weersextremen.

Welke acties worden de komende jaren uitgevoerd?

Voor de periode 2020-2022 gaat de gemeente acties uitvoeren om de gevolgen van extreme neerslag te verminderen. Het huidige college loopt tot en met 2022. Een van de afgesproken doelen van dit college is dat het in 2022 ruim 2500 Rotterdamse panden regenbestendig heeft gemaakt. Een pand is regenbestendig als er bij een extreme bui van 100 mm in twee uur geen water over de drempel van een pand komt. Om panden regenbestendig te maken, legt de gemeente bijvoorbeeld waterbergingen aan bij haar eigen panden. En de eigenaren van andere panden kunnen een subsidie krijgen voor adaptatiemaatregelen. Daarnaast bereidt de gemeente een aanpak voor de middellange termijn voor. Deze aanpak vormt ook de basis voor de uitvoeringsagenda’s van de volgende twee collegeperiodes.

Hoe ziet de aanpak eruit voor de periode 2022-2030?

In 2021 en 2022 werkt de gemeente aan een aanpak voor de periode 2022-2030. Daarbij richt ze zich op vijf activiteiten:

 1. De gemeente wil iedereen bewust maken van de noodzaak om adaptiemaatregelen te nemen. Dit wil ze onder andere doen door samen met lokale partijen uit te werken hoe een klimaatbestendig Rotterdam eruitziet.
 2. De gemeente wil partijen in de stad inspireren met goede voorbeelden.
 3. De gemeente wil de kennisbasis over klimaatverandering en klimaatacties verder ontwikkelen. Ze gaat onder andere een onderzoeksagenda opstellen en een monitoringsaanpak voor hitte en droogte ontwikkelen.
 4. De gemeente neemt maatregelen om schade en overlast door extreme neerslag te beperken. Ook is er aandacht voor vergroening van de stad en regenwaterverwerking om een bijdrage te leveren aan het aanpassingsvermogen van de stad tijdens droogte en hitte.
 5. De gemeente wil klimaatadaptatie borgen in beleid en regelgeving. Zo gaat ze eisen opstellen voor een klimaatrobuuste openbare ruimte en dit integreren in de Rotterdamse Stijl en in het programma van eisen voor klimaatadaptief bouwen.

Leerpunten

De gemeente Rotterdam heeft bij het opstellen van de uitvoeringsagenda meerdere inzichten opgedaan. Dit zijn de belangrijkste leerpunten:

 • Uitvoeringsagenda voor de korte termijn is makkelijker: Bij de uitvoeringsagenda werk je samen met veel partijen, en dan is het makkelijker om een uitvoeringsagenda op te stellen voor de korte termijn dan voor de lange termijn. Dat komt vooral doordat de maatregelen voor de korte termijn concreter zijn voor de betrokken partijen. Voor de lange termijn is het lastiger om alle partijen op één lijn te krijgen. Daarnaast kost de afstemming met partijen veel tijd, omdat zij verschillende belangen hebben.
 • Koppel maatregelen aan andere doelen voor financiering: Het is soms lastig om financiering te vinden voor maatregelen. Zeker in tijden van onzekerheid en tekorten, zoals nu met corona. Maar een crisis biedt ook juist kansen voor adaptatie. Het kan bijvoorbeeld helpen om draagvlak te krijgen voor extra financiering als je helder maakt wat de maatregelen kunnen bijdragen aan andere doelstellingen van de stad, zoals duurzaamheid en gezondheid.
 • Denk aan de beheerkosten: Vraag je financiering aan voor maatregelen? Let dan op dat je ook denkt aan de financiering die nodig is om de uitgevoerde maatregel te beheren.

Contactpersoon

Thuy Do
Gemeente Rotterdam
tt.do@rotterdam.nl


Projectsoort
Uitvoeringsagenda
Deelnemer
Gemeente Rotterdam
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast