Leeuwarden wil in 2035 klimaatadaptief zijn


In 2018 heeft de gemeente Leeuwarden het programma Volhoudbaar opgesteld. Daarin staat wat Leeuwarden wil doen om klimaatneutraal en klimaatadaptief te worden, en om de economie circulair te maken. Deze verschillende opgaven pakt de gemeente integraal aan. Deel van het programma Volhoudbaar is een adaptatiestrategie voor de gevolgen van klimaatverandering.

Hoe kwam de adaptatiestrategie tot stand?

Met de adaptatiestrategie sluit Leeuwarden aan bij de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie uit 2018. Ook werkt Leeuwarden samen in het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK). Dat is een samenwerking van Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, drinkwaterbedrijf Vitens en de provincie om de Friese waterketen toekomstbestendig te maken.

Wat is de visie van Leeuwarden?

Leeuwarden wil in 2035 een klimaatadaptieve gemeente zijn. Dat betekent dat ze klimaatadaptatie dan in het beleid heeft verankerd. Om zich voor te bereiden op de effecten van wateroverlast, droogte en hitte wil Leeuwarden de woon- en leefomgeving klimaatadaptief inrichten. Hierbij ligt de nadruk op de openbare ruimte. Daarnaast wil de gemeente samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Welke doelen staan er in de adaptatiestrategie?

Om te voldoen aan de ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie heeft Leeuwarden de volgende strategische doelen opgesteld:

 • De gemeente wil wateroverlast en schade door extreme buien zoveel mogelijk voorkomen.
 • De gemeente wil watertekort en hittestress door droge en hete weersomstandigheden zo lang mogelijk voorkomen.
 • De gemeente wil het klimaatbewustzijn van burgers vergroten.

Wat staat er in de adaptatiestrategie?

De adaptatiestrategie van Leeuwarden is onderdeel van de methode ‘weten-willen-werken’, die ook wordt gebruikt in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. In de strategie staat onder andere het volgende:

 • Gemeentelijk rioleringsplan: In 2018 heeft Leeuwarden een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) opgesteld voor de periode 2019-2022. Dit GRP vormt de basis voor het plan om in 2035 klimaatadaptief te zijn.
 • Samenwerken: Leeuwarden werkt samen in het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK) en wil dat blijven doen. Ook wil ze nauwer samenwerken met de provincie en het Wetterskip Fryslân. Daarnaast wil ze ondernemers en bedrijven stimuleren om aan klimaatadaptatie te doen.
 • Aandacht voor en flexibiliteit in uitvoering: Vanaf nu krijgt klimaatadaptatie een plek bij nieuwe voorstellen en besluiten over beleid, onderhoud en investeringen. Leeuwarden kiest voor geen-spijtmaatregelen. Dat zijn maatregelen die ook in veranderende omstandigheden zinvol blijven. Daarnaast houdt de gemeente er rekening mee dat je soms je ideeën en activiteiten moet aanpassen als de omstandigheden veranderen.
 • Kruisbestuiving en verzilveren kansen: Klimaatadaptatie kun je combineren met andere werkzaamheden. Legt de gemeente bijvoorbeeld een warmtenet aan om de uitstoot van CO2 te verminderen? Dan kan ze meteen de omgeving klimaatrobuust inrichten.

Welke acties komen voort uit de strategie?

Om klimaatbestendig te kunnen worden, heeft Leeuwarden samen met alle andere Friese gemeenten en het waterschap een stresstest uitgevoerd voor het stedelijk gebied. Hieronder staat een selectie van de andere acties die voortkomen uit de strategie:

 • De gemeente voert risicodialogen met bewoners, ondernemers, woningbouwverenigingen, boeren en natuurbeheerders.
 • Ze stelt een uitvoeringsagenda op. Deze is inmiddels klaar.
 • Bij aanbestedingen neemt ze klimaatadaptatie mee als voorwaarde.
 • Ze doet in 2021 onderzoek naar de gevolgen van droogte voor funderingen, groen en wegen.
 • Via operatie Steenbreek informeert ze bewoners om op hun eigen terrein maatregelen te nemen. Ook stimuleert ze hen met subsidies om hun tuin te vergroenen en om waterbergingen aan te leggen.
 • De gemeente wil bomen aanplanten om zo meer dan 50.000 vierkante meter aan extra schaduw te creëren tegen hittestress.

Contactpersoon

Diderick Niehof
Diderick.niehof@leeuwarden.nl


Projectsoort
Adaptatieplan/strategie
Deelnemer
Gemeente Leeuwarden
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast