Regionale strategie voor Waterkring West


De Waterkring West-Brabant heeft op 22 oktober 2021 een regionale strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie vastgesteld. Hiermee laten de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht, Waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en Evides zien hoe ze de regio klimaatbestendig maken. De strategie en uitvoeringsagenda staan in één document. Deze pagina gaat in op de inhoud van de strategie. De uitvoeringsagenda bespreken we op een aparte pagina.

Hoe zijn de strategie en uitvoeringsagenda tot stand gekomen?

Waterkring West bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht, Waterschap Brabantse Delta, en de drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides. Deze partijen hebben besloten om de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie op regionaal niveau samen uit te werken. Daarvoor hebben zij in 2019 een ‘Klimaatreis’ doorlopen: een soort risicodialoog. Tijdens deze klimaatreis hebben ze samen de klimaatopgaven van de regio verkend en deze ook gekoppeld aan regionale trends en ontwikkelingen. De uitkomsten van deze analyse zijn gevisualiseerd in lokale en regionale klimaatonderleggers.

Wat is het doel van de strategie?

Klimaatadaptatie is een opgave voor de hele werkregio. Het uiteindelijke doel is om te zorgen dat de werkregio Waterkring West klimaatbestendig en waterrobuust is in 2050. Daarvoor is het belangrijk om een nieuwe balans te vinden tussen water afvoeren en water vasthouden in de unieke beek- en kreekdalen, hoge zandgronden, bossen en bebouwde gebieden en binnensteden. Deze strategie is erop gericht om dit doel voor de lange termijn te verbinden met doelen op kortere termijn. Daarbij wil de werkregio integraal werken door allerlei verschillende opgaven aan elkaar te koppelen. Verder vindt de regio het belangrijk om dit samen aan te pakken, met alle betrokken partijen uit de regio: overheden, inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en terreinbeheerders.

Wat staat er in de strategie?

In de strategie staat welke rollen de werkregio heeft bij het werken aan klimaatadaptatie:

  • Beleidsvorming: de werkregio identificeert en benoemt de regionale opgaven en bepaalt de gezamenlijke ambitie en strategie hiervoor. Daarbij stemt ze ook af met de gemeentelijke opgaven en de opgaven van het waterschap en de provincie, en met de samenwerking op het niveau van Zuid-Nederland.
  • Kennisuitwisseling: Er bestaan al verschillende regionale kennisuitwisselingen, zoals in het Samenwerkingsverband Water West Brabant en in Zuid-Nederland. Waterkring West focust op kennisdeling tussen de verschillende partijen van Waterkring West en op kennisdeling met omliggende werkregio’s. Ze zal daarvoor onder andere kennissessies organiseren. Daarbij zorgt ze ervoor dat ze goed op de hoogte is van de nationale en bovenregionale kennisontwikkeling.
  • Samenwerking: Om te zorgen dat klimaatadaptatie echt effect heeft, is het nodig dat overheden en particulieren samen aan de slag gaan. Waterkring West brengt partijen bij elkaar die nodig zijn voor de regionale opgaven, en zal hiervoor verschillende sessies organiseren. Dat is nodig om de samenhang tussen de verschillende opgaven en de gezamenlijke inzet te bepalen.
  • Uitvoeren: Waterkring West stimuleert en faciliteert de uitvoering van de projecten. Ze zorgt ervoor dat de projecten op elkaar worden afgestemd en dat projecten bijvoorbeeld kunnen meedoen in een aanvraag voor de Impulsregeling klimaatadaptatie.

Monitoring van voortgang en samenwerking

De werkregio organiseert jaarlijks een evaluatiebijeenkomst. Daarin evalueert ze niet alleen de projecten van de uitvoeringsagenda, maar heeft ze ook aandacht voor de voortgang bij elke deelnemende organisatie. Daarnaast reflecteert de werkregio daarin de samenwerking binnen de werkregio. Dat doet ze aan de hand van vijf factoren die het succes van de samenwerking bepalen: zingeving, eigenaarschap aanpak, team en sturing.

Leerpunten

Enkele tips van Water- en Klimaatkring West Brabant om te komen tot een goede strategie en uitvoeringsagenda:

  • Verken eerst samen met alle partners wat de klimaatopgaven zijn en welke andere opgaven in de regio je hieraan zou kunnen koppelen. Deze verkenning, ook wel risicodialoog of gezamenlijke klimaatreis, heeft als groot voordeel dat alle partners min of meer op hetzelfde startniveau staan als ze aan de slag gaan met het schrijven van de regionale strategie en uitvoeringsagenda.
  • Maak in je uitvoeringsagenda duidelijk wat je precies met je acties wilt bereiken: schrijf een wenkend perspectief. Laat zien of beschrijf hoe de omgeving eruit komt te zien als je de opgaven die er liggen hebt aangepakt. Zo maak je inzichtelijk wat de meerwaarde is van deze gezamenlijke aanpak.
  • Sluit aan bij de behoeften en lopende acties van de partijen die meedoen. Zo voelen ze zich (nog) meer betrokken.
  • Houd je uitvoeringsagenda ‘behapbaar’: stel je ambities en doelen niet te laag, maar zeker ook niet te hoog. De betrokken partijen moeten wel het gevoel hebben dat de acties haalbaar zijn.

Contactpersoon

Jochiem Hendriksen
TwynstraGudde
jhn@tg.nl


Projectsoort
Adaptatieplan/strategie
Deelnemer
Bergen op Zoom, Brabant Water, Evides, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Waterschap Brabantse Delta & Woensdrecht
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast