Lokale Uitvoeringsagenda Lingewaard


In februari 2022 heeft de gemeente Lingewaard de Uitvoeringsagenda van de Lokale Adaptatiestrategie Lingewaard vastgesteld. Opvallende voorbeelden van maatregelen uit deze agenda: de gemeente gaat een platform opzetten voor kennisuitwisseling over scheurvorming van woningen. Ook zal ze groennormen vaststellen voor de woningbouwlocaties. Op deze pagina lees je meer over de maatregelen die de gemeente Lingewaard neemt en hoe ze deze wil uitvoeren.

Wat staat er in de uitvoeringsagenda?

De uitvoeringsagenda is een uitwerking van de Lokale Adaptatiestrategie Lingewaard (LAS) voor de komende vijf jaar. In de uitvoeringsagenda staat welke maatregelen de gemeente gaat nemen, wanneer, hoeveel het kost en wie wat doet.

Welke maatregelen neemt de gemeente?

In de Lokale Adaptatiestrategie onderscheidt de gemeente zes projectthema’s. Voor elk van deze thema’s heeft de gemeente maatregelen bedacht, samen met inwoners, bedrijven en andere stakeholders. In de tabel hieronder zie je per thema een aantal voorbeelden van maatregelen die gemeente neemt. Alle maatregelen vind je in de uitvoeringsagenda.

Voorbeelden van maatregelen Lingewaard per thema
Projectthema Voorbeelden van maatregelen
Hitte op de kaart
 • Lokaal hitteplan opstellen
 • Hitte meenemen in klimaatbestendig bouwen
Klaar met scheurvorming
 • Platform opzetten voor kennisuitwisseling over scheurvorming van woningen
 • Onderzoek doen naar het watersysteem
Aantrekkelijke buitenzwemwateren
 • Onderzoek doen naar nieuwe buitenzwemplekken
 • Plan voor aantrekkelijke buitenzwemplekken maken
Groen Groener Groenst
 • Klimaatadaptief groenbeleid maken
 • Operatie Steenbreek uitbreiden
Klimaatbestendig bouwen
 • Groennormen opstellen voor woningbouw
 • Prestatieafspraken maken met woningcorporaties en huurders
Klimaatbewust Lingewaard
 • Website Klimaatbestendig Lingewaard uitbreiden
 • Campagne organiseren om drinkwaterverspilling tegen te gaan

Hoeveel tijd en geld is er nodig voor de maatregelen?

De gemeente heeft uitgerekend dat er tot 2026 in totaal €242.000 nodig is om alle maatregelen uit te voeren. Er is ook €15.000 per jaar nodig voor de uitvoering van de Regionale Adaptatiestrategie Rivierenland (pdf, 14 MB). Daarnaast is er elk jaar 610 uur extra nodig van mensen die aan de maatregelen gaan werken. Dat zijn ongeveer 76 werkdagen per jaar. De uitvoeringsagenda beschrijft geen grote investeringen voor klimaatbestendige maatregelen in de openbare ruimte. Dat komt omdat de stresstest liet zien dat er nog geen dringende maatregelen nodig zijn. De gemeente wil nu eerst zorgen dat adaptatie een plek krijgt in alle plannen en beleid. Toch gebeurt er al veel, bijvoorbeeld via het gemeentelijk rioleringsplan. In de afbeelding hieronder zie je daar een voorbeeld van.

Waterberging in Gendt voor de opvang van te veel regenwater

Hoe gaat de gemeente de uitvoering organiseren?

De gemeente organiseert de uitvoering op vier manieren:

 • Overleg in een Netwerkgroep: Een groep van medewerkers van verschillende beleidsafdelingen overlegt regelmatig over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen.
 • Overleg met de regio Rivierenland: De gemeente werkt ook samen met de regio Rivierenland. Daar werken negen gemeenten, het waterschap en de provincie samen aan adaptatie met hun gezamenlijke adaptatiestrategie. Op basis van deze Regionale Adaptatiestrategie Rivierenland (pdf) hebben ze een samenwerkingsagenda (pdf) opgesteld. De samenwerkingsagenda en de lokale uitvoeringsagenda’s in de regio kunnen elkaar versterken.
 • Samenwerken met stakeholders: Veel maatregelen voert de gemeente samen met andere stakeholders uit, zoals beheerders van zwemwaterplekken.
 • Steeds weer verbeteren: De gemeente gebruikt de Plan – Do – Check – Act methode. Dat is een methode die helpt om de voortgang van de maatregelen in beeld te krijgen, om te leren en om te verbeteren.

Hoe gaat het nu verder?

Iedere vijf of zes jaar voert de gemeente een nieuwe stresstest uit en stelt ze een nieuwe uitvoeringsagenda op.

Leerpunten

Twee leerpunten van de gemeente zijn:

 • Maak personeel voor adaptatie onderdeel van de strategie en uitvoeringsagenda. Zorg dat je vanaf het begin aangeeft dat er voor het nieuwe beleidsdomein Klimaatadaptatie ook personeel nodig is. Verbind het geld dat nodig is voor het personeel aan de vaststelling van de LAS en de uitvoeringsagenda.
 • Vraag jezelf af waar investeringen en kosten voor klimaatadaptatie thuishoren. Dat kan zijn in de Uitvoeringsagenda van de LAS, of juist in andere geschikte beleidsplannen zoals een Gemeentelijk Watertakenplan of het groenbeleid.

Contactpersoon

Kees de Jong
Gemeente Lingewaard
K.deJong@lingewaard.nl