Bestuurder

Als bestuurder krijg je vroeg of laat met klimaatadaptatie te maken. Klimaatverandering raakt onze samenleving immers in de volle breedte. Voor welk beleidsdomein je ook verantwoordelijk bent, je zult in toenemende mate rekening moeten houden met de directe en indirecte effecten van klimaatverandering. Concreet gaat het om de volgende trends:

We moeten onze dorpen, steden en het buitengebied zó inrichten dat we voorbereid zijn op het toekomstig klimaat, dit noemen we Ruimtelijke Adaptatie.

Meekoppelen en omgevingswet

De aanpassing aan klimaatverandering vraagt niet alleen specifiek beleid, zoals het versterken van de dijken, het is bovenal zaak om bij alle andere beleidsterreinen in te spelen op het nieuwe klimaat. Dit kan vaak door ‘mee te koppelen’ met reeds geplande interventies en nieuw te ontwikkelen beleid. Er liggen enorme kansen. Denk maar aan het meenemen van klimaatadaptatie in het ontwerp van nieuwbouw of in de (ruimtelijke) veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt. Daarnaast speelt de nieuwe omgevingswet een belangrijke rol in het verankeren van klimaatadaptatie in ruimtelijke beleid. Ambities voor klimaatadaptatie zullen moeten landen in de omgevingsvisies.

NAS en DPRA

Op het gebied van klimaatadaptatie lopen er in Nederland twee grote beleidsprogramma’s: de Nationale Adaptatiestrategie en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) geeft een beeld van hoe klimaatverandering onze samenleving beïnvloedt en daarmee dus ook jouw beleidsterrein. Werp eens een blik op de bollenschema’s van de NAS: de effecten van klimaatverandering worden hierin visueel weergegeven voor negen sectoren op basis van de vier klimaattrends. De bollenschema’s zijn voor velen een eye-opener geweest: de schema’s tonen meer dan 125 concrete en herkenbare klimaateffecten.

Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk werken samen in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat onderdeel is van het Nationale Deltaprogramma. Het doel: in 2020 klimaatadaptatie verankeren in beleid en in 2050 klimaatbestendig zijn.

Concreet werken de overheden aan zeven ambities. De ambities staan ook beschreven in het Deltaprogramma 2019 (pdf, 12 MB).

7 ambities

Verdieping in verschillende thema's en sectoren

Wil je meer te weten komen over een bepaald thema binnen klimaatadaptatie? Op het kennisportaal staan verschillende kennisdossiers waarin je je kunt verdiepen: Groen in de stad, Inwoners stimuleren, Cultureel Erfgoed, Water en bodem als basis, Bodemdaling, Vitale en Kwetsbare functies, Groenblauwe bedrijventerreinen, Monitoring van klimaatadaptatie, Stedelijke waterkwaliteit en Klimaatadaptatie in de omgevingswet. Ook kun je je verdiepen in de thema’s klimaatverandering, wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Wat zijn de gevolgen van deze verschillende klimaateffecten? Meer over de gevolgen per sector lees je op de verschillende sectorpagina’s.

Klimaateffectatlas

Met de Klimaateffectatlas kun je je snel beeld vormen van hoe de vier klimaattrends zich manifesteren in jouw gebied in 2050. De Klimaateffectatlas bestaat sinds 2010 en wordt continue verder ontwikkeld op basis van de laatste inzichten van de kennisinstellingen. De tool wordt onder andere gebruikt als basis voor het uitvoeren van de stresstesten, daarmee wordt invulling gegeven aan ambitie 1 van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: kwetsbaarheid in beeld brengen. Op deze pagina lees je meer over de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.