Bachelors

Hogeschool Van Hall Larenstein

Van Hall Larenstein

Land en Watermanagement

Binnen deze technisch-georiënteerde opleiding leer je haalbare en duurzame oplossingen uit te werken voor actuele land- en watervraagstukken. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het omgaan met klimaateffecten. Naast aandacht voor bodem, water, milieu en natuur wordt ook gewerkt aan sociale en communicatieve vaardigheden en het werken in projecten.  De studie heeft drie verschillende afstudeerrichtingen namelijk  “grond, weg en waterbouw”, “toegepaste hydrologie” en “duurzame gebiedsontwikkeling”.

Als je beschikt over relevante werkervaring kan je deze opleiding ook in deeltijd volgen. Een optie daarbij is om in 2 jaar eerst een associate degree (AD) te halen. Daarna (direct of later) kan in nog eens 2 jaar het bachelor diploma worden verworven.

Locatie: Velp
Meer informatie: Opleiding Land en Watermanagement in Velp

Toelating

Havo: NT, NG en EM met scheikunde

VWO: NT, NG, EM met scheikunde en CM met scheikunde. VWO-studenten kunnen ook een 3-jarig Engelstalig traject volgen.

MBO: Niveau 4

Met werkervaring: AD - Deeltijd (2 jaar), BSc - Deeltijd

Hogeschool Van Hall Larenstein

van_hall_larenstein

Management van de Leefomgeving

Deze opleiding richt zich op de duurzame en integrale ontwikkeling en inrichting van een gebied. Elk gebied heeft een eigen unieke combinatie van landschappelijke kenmerken, functies en mogelijkheden. Om samen met alle betrokken partijen toekomstplannen te maken is veel kennis, creativiteit en sociale vaardigheid nodig. Je leert hoe partijen bij plannen te betrekken en als “spin in het web” alle processen aan te sturen en om te gaan met soms tegenstrijdige belangen. Je gebruikt daarbij onder meer kennis van klimaat, landschap, bodemkunde, geologie, hydrologie, cultuurhistorie, ecologie en economie.

Locatie: Leeuwarden en Velp
Meer informatieOpleiding Management van de Leefomgeving in Leeuwarden
Meer informatieOpleiding Management van de Leefomgeving in Velp

Toelating

Havo: NT, NG, EM en CM met wiskunde A of wiskunde B

VWO: alle profielen zijn toelaatbaar

MBO: Niveau 4

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam

Built Environment: Civiele Techniek

De leerroute Civiele Techniek maakt deel uit van de opleiding Built Environment. Deze leerroute richt zich op het ontwerpen, bouwen, onderhouden en beheren van infrastructurele bouwwerken. Bruggen, waterkeringen, auto-, spoor- en waterwegen, havens, vliegvelden en tunnels. De leerroute Civiele Techniek kent vier afstudeerrichtingen: Constructie, Projectmanagement, Mobiliteit, en Water. Bij de afstudeerrichting ‘Water’ leer je hoe je water de ruimte moet geven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan veilige dijken, stormvloedkeringen en havens, en het ontwerpen en inrichten van watergangen, rioolstelsels en waterzuiveringen. Je krijgt vakken als Waterbouw, Waterbeheer, Waterkwaliteit en Waterzuivering. In het vierde jaar kun je kiezen om de minor ‘De Klimaatbestendige Stad’ te volgen.

Locatie: Amsterdam
Meer informatie: Opleiding Built Environment in Amsterdam

Toelating

Havo: NT, NG en EM

VWO: NT, NG, EM en CM  met wiskunde A en wiskunde B. VWO-studenten kunnen ook een verkort 3-jarig traject volgen.

Hogeschool Inholland Delft

InHolland

Landscape and Environment Management

Landscape and Environment Management is de enige hbo-opleiding in de Randstad die zich richt op de groene ruimte. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken, te weten: ecologie, ruimte, maatschappij, milieu en economie. Het is een brede opleiding met twee afstudeerrichtingen: ‘stad & milieu’ en ‘natuur & landschap’. Hierbinnen leer je alle relevante aspecten en achtergronden van het duurzaam plannen, inrichten en beheren van onze leefomgeving. Mens én natuur staan hierbij centraal.

We werken met concrete vragen uit de praktijk. Bedrijven en organisaties werken graag met onze studenten omdat zij weten dat studenten vaak nieuwe en creatieve oplossingen hebben voor ingewikkelde vraagstukken.

Heb je oog voor de natuur, het landschap en je omgeving? Ben je iemand die zich afvraagt wat de gevolgen van de groeiende wereldbevolking zijn voor het milieu? Of iemand die meer wil weten over het verband tussen klimaatverandering en de effecten op de natuur? Of hoe je de stad groener en gezonder kunt maken? Dan is de opleiding Landscape and Environment Management iets voor jou!

Locatie: Delft
Meer informatie: Opleiding Landscape and Environment Management in Delft

Toelating

Havo: NT, NG, EM en CM met wiskunde A of B of economie

VWO: NT, NG, EM en CM met wiskunde A of B of economie

MBO: Niveau 4