Cursussen

Integraal waterbeheer

Afbeelding integraal waterbeheer

Opleiding in integraal waterbeheer, met een studiebelasting van 120 uur, bestaande uit de modules: waterkwantiteit, waterkwaliteit en actueel waterbeheer. Er wordt niet alleen ingegaan op het hydrologisch systeem van Nederland, maar ook op de fysische, chemische en biologische aspecten van het watersysteem. Ook is er een verdieping in de veranderende samenleving, wetgeving en beleid, zoals het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. Na afloop van de opleiding kunnen deelnemers kennis vanuit verschillende invalshoeken integreren in beleid en in complexe waterprojecten in landelijk en stedelijk gebied.

Wil je meer weten over de opleiding Integraal waterbeheer, kijk dan op de website www.wateropleidingen.nl

Klimaatadaptatie in de stad

Afbeelding klimaatadaptatie in de stad

In deze vierdaagse cursus klimaatadaptatie in de stad ligt de focus op de stresstest en de keuze voor klimaatadaptieve maatregelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: ruimtelijke adaptatie, omgang met regenwater, aanleg, beheer en monitoring van hemelwatervoorzieningen, en het betrekken van bewoners bij klimaatadaptieve maatregelen. Er wordt gewerkt met (internationale) praktijkvoorbeelden en op alle lesdagen staan excursies gepland. Hier worden ter inspiratie verschillende creatieve klimaatadaptieve maatregelen bekeken. Deelnemers van de cursus zijn na afloop in staat de kwetsbaarheid tegen water, hitte en droogte van hun stad te verminderen.

Wil je meer weten over de opleiding Klimaatadaptatie in de stad, kijk dan op de website www.wateropleidingen.nl

Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden

groen plein

Zesdaagse cursus verdeeld over 12 weken verzorgd door Wageningen Academy met een totale studiebelasting van 120 uur (inclusief de bijeenkomsten) waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Basiskennis stedelijk klimaat (temperatuur, wind en water)
  • In kaart brengen stedelijk klimaat – analyse-technieken en data
  • Klimaatadaptatie – kleinschalige maatregelen (huis en wijk)
  • Klimaatadaptatie – grootschalige ingrepen in stedelijke planning

Wil je meer weten over de opleiding Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden, kijk dan op de website www.wur.nl.

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

Een klimaatbestendige inrichting, dus een goede afstemming tussen enerzijds water, droogte en hitte en anderzijds ruimte, is essentieel voor de leefbaarheid en vitaliteit van gebieden nu en in de toekomst. Het effect van voortgaande verstedelijking op de leefbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen is minstens zo sterk als de invloed van veranderingen in het klimaat. Opgeteld stelt dit gemeenten voor pittige opgaven om stad en dorp klimaatbestendig en leefbaar in te richten. Centrale thema in deze tweedaagse cursus is hoe je vanaf het begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Bij wat voor een inrichtings- en ontwikkelingsvraagstukken komen welke klimaatthema's bijvoorbeeld aan de orde? En hoe breng je vervolgens die vakkennis in?

Wil je meer weten over de cursus 'Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting', kijk dan op de website www.geoplan.nl.

Klimaatscenario's: zijn we klimaatproof?

Afbeelding klimaatscenario's

Een tweedaagse cursus over hoe klimaatscenario’s je kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor droogte, hitte en wateroverlast. Er wordt ingegaan op extreme verschijnselen zoals lange droogteperioden en piekbuien. Op basis van klimaatscenario’s van het KNMI wordt geanalyseerd hoe klimaatbestendig voorgestelde gebiedsmaatregelen zijn. Verder wordt in de cursus uitgebreid stilgestaan bij individuele vraagstukken, waaronder de uitslag van de stresstest en hoe je hierin klimaatscenario’s kan meenemen.

Wil je meer weten over de opleiding klimaatscenario’s, kijk dan op de website www.wateropleidingen.nl

Master City Developer (MCD)

MCD

Postacademische Master of Science opleiding die verdieping biedt en de ontwikkeling van versnelt van professionals werkzaam in stedelijke ontwikkelingsprojecten. De opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Gemeente Rotterdam. De master bestaat uit 8 modules die los gevolgd kunnen worden. Module 2 betreft Urban Resilience. De volgende vragen staan daarbij centraal. Wat maakt een stad veerkrachtig? Hoe kunnen steden zich wapenen tegen sociale tegenstellingen? Welke innovaties zijn nodig om antwoorden te vinden op vragen rond energie, voedsel en klimaat? En hoe kunnen stedelijke projecten daar een bijdrage aan leveren?

Wil je meer weten over de opleiding Master City Developer, kijk dan op de website https://www.mastercitydeveloper.nl.

MOOCs over klimaatadaptatie

Met een MOOC kun je snel en eenvoudig meer leren over klimaatadaptatie. Gewoon, vanachter je computer. MOOC staat voor Massive Open Online Course: een gratis cursus die voor iedereen online beschikbaar is.

Deze websites bieden MOOCs aan:

Daar vind je cursussen die zijn gemaakt door universiteiten en kennisinstellingen van over de hele wereld. Zoek op het onderwerp waarover je wilt leren, en je krijgt de beschikbare cursussen te zien. Er zijn verschillende cursussen over klimaatadaptatie, zoals de cursus Nature Based Metropolitan Solutions. Daarin leer je over de voordelen van groenblauwe oplossingen in de stad. Een ander voorbeeld is de cursus Climate Adaptation for Human Health. Die cursus gaat over oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering op de volksgezondheid te beperken. Soms kun je aan het eind van de cursus een officieel certificaat aanvragen. Daar moet je meestal wel voor betalen. De meeste MOOCs zijn in het Engels.

Natuur voor klimaatbestendig watersysteem

Natuur

Driedaagse masterclass waarin wordt geëxperimenteerd hoe natuur(ontwikkeling) een oplossing kan bieden bij klimaatadaptatie en hoogwaterbescherming. Aandacht gaat uit naar succesvolle functiecombinaties met natuur, de kritische stappen in een inrichtingsproces zijn en de positieve effecten die het kan opleveren. De insteek is over grenzen heen te kijken, met nieuwe stakeholders aan de slag te gaan en om nieuwe oplossingen te bedenken.  Deelnemers aan deze masterclass krijgen inspiratie en inzicht in de (on)mogelijkheden van de natuur als instrument. Aan de orden komen onder meer ecosysteemdiensten, ecologische principes en natuurlijk kapitaal.

Wil je meer weten over de opleiding Natuur voor klimaatbestendig watersysteem, kijk dan op de website www.wateropleidingen.nl.

Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen

Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen

De cursus Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen richt zich op projectleiders en adviseurs die tools willen om de effectiviteit van maatregelen te bepalen. Je leert het integraal watersysteem schematiseren, de schematisering vertalen naar een model en de uitkomsten uit het model vertalen naar de praktijk. Zo kun je grote hoeveelheden neerslag en droogte in jouw gebied simuleren zodat je effectieve maatregelen kunt nemen. Ook leer je de uitkomst van een externe uitvraag te beoordelen. Na afloop van deze cursus heb je inzicht in het integrale watersysteem en weet je hoe je een model kunt gebruiken voor je praktijk. Zodat je maatregelen neemt met daadwerkelijk effect.

Wil je meer weten over de opleiding Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen, kijk dan op de website www.wateropleidingen.nl

Samen klimaatambities realiseren

Samen klimaatambities realiseren

Deze cursus is voor beleidsmedewerkers die anderen willen motiveren en betrekken om samen aan klimaatambities te werken. Je leert vanuit een actoren- en belangenanalyse met interventies van de psychologie de ander te motiveren dat klimaat op de agenda staat. Je leert anderen te motiveren en betrekken om samen aan klimaatambities te werken. Je leert hoe je succesvol een risicodialoog uitvoert. Na afloop van deze cursus heb je concrete acties geformuleerd om andere partijen te betrekken bij de klimaatambities in jouw regio.

Wil je meer weten over de opleiding Samen klimaatambities realiseren, kijk dan op de website www.wateropleidingen.nl

Stedelijk water

Afbeelding stedelijk water

Cursus stedelijk water geschikt voor (beleids)medewerkers stedelijk waterbeheer en ruimtelijke ordening. Vragen die tijdens de cursus centraal staan:

  • Wat zijn de nieuwe regels over stedelijk waterhuishouding?
  • Wanneer is het waterbeheer klimaatbestendig?
  • Welke maatregelen dragen echt bij aan een betere waterhuishouding?
  • Hoe kunnen burgers klimaatadaptief bijdragen?

Tijdens de cursus wordt via een tal van praktische voorbeelden uitgelegd hoe via nieuw omgevingsmanagement stedelijke watersystemen duurzaam kunnen worden ingericht.

Wil je meer weten over de opleiding Stedelijk water, kijk dan op de website www.wateropleidingen.nl

Weer en waterbeheer

Afbeelding weer en waterbeheer

Driedaagse cursus over het weer en weersverwachtingen in relatie tot waterbeheer. Met een goede interpretatie van de weersvoorspellingen kan het waterpeil worden berekend, bijvoorbeeld door gebruik te maken van modellen. Deze cursus verdiept zich in: dagelijks beheer, wateroverlast, verdroging, beleid en veiligheid. In de cursus staan praktijkcasussen met weergegevens en peilbeheer centraal. Er wordt ook een bezoek gebracht aan een weerstation. Na afloop zijn deelnemers beter voorbereid op het klimaat van de toekomst en kunnen zij weerkundige aspecten meewegen in het dagelijkse waterbeheer.

Wil je meer weten over de opleiding Weer en waterbeheer, kijk dan op de website www.wateropleidingen.nl