Cursussen

Integraal waterbeheer

Afbeelding integraal waterbeheer

Veranderingen in neerslagpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling en droogte vereisen dat waterbeheerders steeds flexibeler met water omgaan. Daarnaast hebben waterbeheerders een steeds bredere blik nodig om in te kunnen spelen op de veranderende samenleving en ontwikkelingen in beleid. Deze opleiding brengt theoretische en praktijkkennis van waterkwantiteit, waterkwaliteit en actueel waterbeheer samen. Na afronding van de cursus kun je hydrologische principes en berekeningen toepassen op diverse Nederlandse watersystemen. Je weet hoe het in Nederland met de waterkwaliteit gesteld is en kent de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en beleid, zoals het Deltaprogramma. Ook weet je welke maatregelen je kunt en moet nemen. Tot slot kun je de opgedane kennis vanuit verschillende invalshoeken integreren in beleid en in complexe waterproblemen in landelijk en stedelijk gebied. De opleiding bestaat uit 30 dagdelen.

Wil je meer weten over de opleiding Integraal waterbeheer? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Klimaatadaptatie in de stad

Afbeelding klimaatadaptatie in de stad

In deze vierdaagse cursus ligt de focus op de stresstest en de keuze voor klimaatadaptieve maatregelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: ruimtelijke adaptatie, omgang met regenwater, aanleg, beheer en monitoring van hemelwatervoorzieningen, en het betrekken van bewoners bij klimaatadaptieve maatregelen. De docenten leggen de theorie uit met nationale en internationale praktijkvoorbeelden en op alle lesdagen staan excursies gepland. Je bezoekt dan lopend of op de fiets verschillende praktijkvoorbeelden. Na afronding van de cursus kun je een stad bestendig maken tegen water, hitte en droogte.

Wil je meer weten over de opleiding Klimaatadaptatie in de stad? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden

groen plein

Ben je stedenbouwkundige, ruimtelijk planner en ontwerper of (landschaps)architect? Heb je minimaal een bachelor in die richting? En wil je leren hoe je met ontwerpingrepen het stadsklimaat zo kunt beïnvloeden dat de stad klimaatbestendiger wordt? Dan kan deze zesdaagse cursus van Wageningen Academy interessant voor je zijn.

Wil je meer weten over de opleiding Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden? Kijk dan op de website van Wageningen University & Research.

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

Een klimaatbestendige inrichting is essentieel voor de leefbaarheid en vitaliteit van gebieden nu en in de toekomst. De oplossingen tegen wateroverlast, droogte en hitte moeten daarbij goed worden afgestemd met de ruimte, die steeds meer verstedelijkt. De voortgaande verstedelijking maakt het ingewikkelder om steden en dorpen klimaatbestendig en leefbaar in te richten. In deze tweedaagse cursus leer je hoe je vanaf het begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan klimaatadaptatie kunt inzetten. Bij wat voor inrichtings- en ontwikkelingsvraagstukken komen wateroverlast, droogte of hitte aan de orde? Hoe maak je hierbij gebruik van vakkennis over deze klimaatthema’s? En wat betekent de Omgevingswet voor een klimaatbestendige inrichting?

Wil je meer weten over de cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting? Kijk dan op de website van Geoplan.

Klimaatscenario's: zijn we klimaatproof?

Afbeelding klimaatscenario's

Om goede beslissingen te kunnen nemen over de inrichting van de stedelijke omgeving, heb je ook kennis nodig van het weer, klimaat en klimaatverandering. In deze tweedaagse cursus leer je wat klimaat is en hoe klimaatscenario’s je kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor droogte, hitte en wateroverlast. Op basis van klimaatscenario’s van het KNMI analyseer je in hoeverre de voorgestelde maatregelen in een gebied dat gebied klimaatbestendig maken. Ook kijk je bijvoorbeeld naar de gevolgen van klimaatverandering in je eigen regio, leer je klimaatscenario’s toe te passen bij de uitslag van een stresstest en leer je hoe je klimaatscenario’s gebruikt om keuzes te maken over maatregelen. Na afronding van deze cursus kun je klimaatadaptieve oplossingen goed onderbouwen in beleid.

Wil je meer weten over de opleiding Klimaatscenario’s? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Master City Developer (MCD)

MCD

Postacademische Master of Science opleiding die verdieping biedt en de ontwikkeling versnelt van professionals in stedelijke ontwikkelingsprojecten. De opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Gemeente Rotterdam. De master bestaat uit 8 modules die je los kunt volgen. Module 2 ‘Urban Resilience’ gaat bijvoorbeeld over hoe steden extreme omstandigheden en continue druk op het systeem kunnen weerstaan en opvangen. De volgende vragen staan daarbij centraal: Wat maakt een stad veerkrachtig? Hoe kunnen steden zich wapenen tegen sociale tegenstellingen? Welke innovaties zijn nodig om antwoorden te vinden op vragen rond energie, voedsel en klimaat? En hoe kunnen stedelijke projecten daar een bijdrage aan leveren?

Wil je meer weten over de opleiding Master City Developer of over één van de modules? Kijk dan op de website van Master City Developer.

MOOCs over klimaatadaptatie

Met een MOOC kun je snel en eenvoudig meer leren over klimaatadaptatie. Gewoon, vanachter je computer. MOOC staat voor Massive Open Online Course: een gratis cursus die voor iedereen online beschikbaar is.

Deze websites bieden MOOCs aan:

Daar vind je cursussen die zijn gemaakt door universiteiten en kennisinstellingen van over de hele wereld. Zoek op het onderwerp waarover je wilt leren, en je krijgt de beschikbare cursussen te zien. Er zijn verschillende cursussen over klimaatadaptatie, zoals de cursus Nature Based Metropolitan Solutions. Daarin leer je over de voordelen van groenblauwe oplossingen in de stad. Een ander voorbeeld is de cursus Climate Adaptation for Human Health. Die cursus gaat over oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering op de volksgezondheid te beperken. Soms kun je aan het eind van de cursus een officieel certificaat aanvragen. Daar moet je meestal wel voor betalen. De meeste MOOCs zijn in het Engels.

Natuur voor klimaatbestendig watersysteem

Natuur

Hoe kan de natuur een oplossing bieden om ons aan te passen aan het veranderende klimaat en ons te beschermen tegen hoogwater? In deze driedaagse masterclass ga je met deze vragen experimenteren. Je leert welke succesvolle functiecombinaties er zijn met natuur, wat de kritische stappen in een inrichtingsproces zijn en welke positieve effecten zo’n functiecombinatie kan opleveren. Je ervaart ook om over grenzen heen te kijken, met nieuwe stakeholders aan de slag te gaan en om nieuwe oplossingen te bedenken. Na afronding van de masterclass zit je vol inspiratie en zie je hoe je de natuur kunt inzetten om ons te beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Wil je meer weten over de opleiding Natuur voor klimaatbestendig watersysteem? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen

Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen

Ben je een projectleider of adviseur klimaatadaptatie, en heb je behoefte aan tools om te kunnen bepalen of een maatregel het gewenste effect heeft? Dan kan deze vierdaagse cursus heel nuttig zijn. Hierin leer je om het integraal watersysteem te schematiseren, deze schematisering te vertalen naar een model en de uitkomsten uit het model weer te vertalen naar de praktijk. Je kunt dan bijvoorbeeld grote hoeveelheden neerslag en droogte in jouw gebied nabootsen. De uitkomsten van zo’n model helpen je om effectieve maatregelen te nemen. Ook leer je om de uitkomst van een externe uitvraag te beoordelen.

Wil je meer weten over de opleiding Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Samen klimaatambities realiseren

Samen klimaatambities realiseren

Deze cursus is voor beleidsmedewerkers die anderen willen motiveren en betrekken om samen aan klimaatambities te werken. Je leert vanuit een actoren- en belangenanalyse met interventies van de psychologie de ander te motiveren dat klimaat op de agenda staat. Je leert anderen te motiveren en betrekken om samen aan klimaatambities te werken. Je leert hoe je succesvol een risicodialoog uitvoert. Na afloop van deze cursus heb je concrete acties geformuleerd om andere partijen te betrekken bij de klimaatambities in jouw regio.

Wil je meer weten over de opleiding Samen klimaatambities realiseren, kijk dan op de website www.wateropleidingen.nl

Stedelijk water

Afbeelding stedelijk water

Goed waterbeheer is heel belangrijk voor de leefomgeving. Deze driedaagse cursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers stedelijk waterbeheer en ruimtelijke ordening. De cursus gaat in op de laatste ontwikkelingen rondom de inrichting van water en ruimte. Vragen die tijdens de cursus centraal staan:

  • Wat zijn de nieuwe regels over stedelijk waterhuishouding?
  • Wanneer is het waterbeheer klimaatbestendig?
  • Welke maatregelen dragen echt bij aan een betere waterhuishouding?
  • Hoe kunnen burgers bijdragen aan klimaatadaptatie?

Tijdens de cursus leer je aan de hand van verschillende praktische voorbeelden hoe je stedelijke watersystemen duurzaam kunt inrichten via nieuw omgevingsmanagement.

Wil je meer weten over de opleiding Stedelijk water? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Weer en waterbeheer

Afbeelding weer en waterbeheer

Door klimaatverandering moet je als waterbeheerder nog meer dan daarvoor op tijd reageren op het weer om overstroming en verdroging te voorkomen. Deze driedaagse cursus leert je om weersvoorspellingen goed te interpreteren en zo het waterpeil te berekenen, bijvoorbeeld met modellen. Op basis daarvan kun je maatregelen nemen om overstroming of verdroging te voorkomen. Naast wateroverlast en verdroging gaat de cursus ook in op dagelijks beheer, beleid en veiligheid. De informatie uit de cursus wordt toegelicht met verschillende praktijkvoorbeelden. Een paar hiervan worden met het Aquarius instrumentarium nagebootst. Na afronding van de cursus ben je beter voorbereid op het klimaat van de toekomst en kun je weerkundige aspecten meewegen in het dagelijkse waterbeheer.

Wil je meer weten over de opleiding Weer en waterbeheer? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.