Minoren

Bodem en Ondergrond

Bodem

In de minor wordt het antwoord gezocht op concrete, actuele vragen en opgaven uit de praktijk die een relatie hebben met de bodem en ondergrond: Wie maken er eigenlijk allemaal gebruik van de bodem en ondergrond? Hoe kan worden omgegaan met het meervoudig gebruik van de bodem en ondergrond? Wat betekent veranderend ruimtegebruik voor bestaande waarden, zoals archeologische, natuur-, aardkundige en cultuurhistorische waarden die op en in de bodem en ondergrond aanwezig zijn? Ruimtelijke opgaven zijn gericht op de toekomst maar laten deze projecten ook nog wel ruimte voor toekomstige ontwikkelingen? Met andere woorden zijn onze oplossingen duurzaam?

Op de achtergrond bij deze vraagstukken speelt in Nederland de  klimaatverandering in relatie tot bodemdaling en waterbeheer een belangrijke  rol. Hoe wordt deze problematiek meegewogen in ruimtelijke ontwikkelingsplannen?

Wilt u meer weten over de minor Bodem en Ondergrond, kijk dan op de website www.kiesopmaat.nl.

De stad van morgen

Stad toekomst

De vraag die centraal staat is wat we morgen anders moeten doen  bij het ontwikkelen, inrichten en besturen van steden en stedelijke netwerken, om de gebieden klaar te maken voor de opgaven van de toekomst.  Hierbij heb je oog voor de brede maatschappelijke context waarin een stedelijk gebied functioneert. Je kijkt dus niet alleen naar het fysieke, sociale en of economische aspect maar naar een evenwicht tussen deze drie aspecten in relatie tot toekomstige trends en ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over de minor De stad van morgen, kijk dan op de website www.kiesopmaat.nl.

Klimaatbestendige stad

stad

De minor richt zich op het omgaan met klimaatontwikkelingen in relatie tot de inrichting van het stedelijk gebied op zowel grote als kleine schaal. Studenten leren in deze minor gebieden, steden en gebouwen klimaatbestendig in te richten, zodat niet alleen nu maar ook in de toekomst prettig in steden kan worden geleefd.

Wilt u meer weten over de minor Klimaatbestendige stad, kijk dan op de website www.kiesopmaat.nl.

Sustainable River Engineering

SRE

In de minor Sustainable River Engineering (SRE) leer je om de vraagstukken rond de rivier op een integrale manier te bekijken en een oplossing te zoeken die toekomstbestendig is in economisch, technisch en ecologisch opzicht. De minor wordt verzorgd door Hogeschool Arnhem-Nijmegen, opleiding Civiele Techniek samen met  Van Hall Larenstein, opleiding Land en Watermanagement. Aspecten van hydrologie, grond- weg en waterbouw en duurzame gebiedsontwikkeling komen aan bod, maar steeds gekoppeld en toegespitst op de rivier.

Wilt u meer weten over de minor Sustainable River Engineer, kijk dan op de website www.kiesopmaat.nl.