Inwoner

Als inwoner kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van je gemeente en regio. Door aanpassingen te doen in jouw directe omgeving, kunnen de effecten van klimaatverandering beter worden opgevangen. Veel maatregelen maken je huis en tuin bovendien een stuk mooier en gezonder. Samen met gemeenten, waterschappen en provincies bereiden we onze leefomgeving voor op het toekomstig klimaat. Daar profiteren we allemaal van.

Waarom is het belangrijk om je omgeving klimaatbestendig te maken?

Het klimaat verandert. De effecten daarvan merken we langzaam, maar zeker. We krijgen bijvoorbeeld vaker te maken met hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige perioden van droogte. Bovendien stijgt de zeespiegel. Deze klimaattrends brengen allerlei nadelige effecten met zich mee, zoals een grotere kans op wateroverlast, verdroging van planten en bomen en gezondheidsklachten door hitte en smog. Klimaatverandering kan ook voordelen meebrengen, denk maar aan de mogelijkheid voor meer buitenrecreatie door warmer weer.

Welke effecten kunnen we wáár verwachten?

In hoeverre we last krijgen van de effecten van klimaatverandering, hangt onder meer af van de inrichting van onze omgeving en het natuurlijk systeem. Onze omgeving is heel divers, denk maar aan de verschillen tussen stad en buitengebied, hoog en laag Nederland, en klei-, veen- of zandgrond. Bovendien zijn bepaalde groepen of infrastructuren en gebouwen veel kwetsbaarder dan andere. De effecten van klimaatverandering zijn daarom niet overal hetzelfde. Wáár welke effecten mogelijk gaan spelen kunt u bekijken in de Klimaateffectatlas. Blader door de kaarten over overstromingsgevaar, droogte, hittestress en wateroverlast. Vul je gemeentenaam in en bekijk welke effecten mogelijk een rol (gaan) spelen in jouw gebied.

Hoe maak je je huis en tuin klimaatbestendig?

Je kunt je steentje bijdragen door je eigen huis en tuin klimaatbestendig te maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een regenton aan te schaffen of door je tuin te ontharden. Grofweg geldt: hoe meer groen en hoe minder tegels, des te klimaatbestendiger. Groen zorgt voor verkoeling en minder tegels betekent dat regenwater in de bodem kan infiltreren. Om het regenwater dat op daken valt niet alsnog af te voeren naar het riool, kun je je regenpijp ‘afkoppelen’. Door water op te vangen in een regenton, in een vijver of op een groen dak, verklein je het risico op wateroverlast. Een waterbassin zoals een regenton, biedt bovendien een waterbuffer voor droge zomers. Bekijk hoe inwoners Rob Koch en René Hamers van de provincie Limburg maatregelen op hun eigen perceel namen.

Wil je weten welke maatregelen je nog meer kunt nemen? Er zijn verschillende partijen die hulpmiddelen hebben ontwikkeld om je op weg te helpen:

Wat gebeurt er in jouw gemeente?

Alle gemeenten moeten aan de slag met klimaatadaptatie. Samen met de provincies, waterschappen en het rijk hebben zij afgesproken om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Veel gemeenten gaan al aan de slag in de openbare ruimte. Daarnaast stimuleren veel gemeenten en waterschappen hun inwoners om op hun eigen terrein maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door subsidieverlening, informatieverstrekking of praktische ondersteuning. Veel gemeenten zijn aangesloten bij  Operatie Steenbreek. Dit platform heeft als doel om inwoners te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Daarnaast zijn veel overheden hun eigen online platform gestart. Wil je weten wat er in je gemeente of regio gebeurt? Kijk dan of er in je gebied al een lokaal of regionaal platform bestaat en neem een kijkje op de voorbeeldenkaart. Wil je zelf een klimaatadaptatie initiatief starten, lees dan over de ervaringen van een inwoner uit Rosmalen.

Mooie voorbeelden van initiatieven en projecten:

Wat is het verschil tussen klimaatadaptatiemaatregelen en energiemaatregelen?

Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan doen we aan klimaatadaptatie, zoals op deze pagina is uitgelegd. Naast de adaptatiemaatregelen, nemen we maatregelen om de verandering zélf tegen te gaan, ook wel: klimaatmitigatie. Bijvoorbeeld door geen fossiele brandstoffen meer uit te stoten en over te stappen op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Ondanks onze inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, krijgen we hoe dan ook te maken met een ander klimaat. Wél kunnen we de ernst van de effecten beperken door energiemaatregelen te nemen. Adaptatie- en mitigatiemaatregelen kunnen samengaan: denk aan het plaatsen van zonnepanelen op een groen dak.

Heb je vragen, suggesties of aanvullingen ? Laat het ons weten via het contactformulier.


Inwoner

Groene tuinen in de media