Professional

Als professional - werkzaam bij overheid of in het bedrijfsleven – heb je dagelijks of zo nu en dan te maken met klimaatadaptatie. Klimaatverandering raakt ons immers allemaal, in toenemende mate. Het is daarbij goed om te weten dat de Nationale klimaatadaptatiestrategie en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie de koers uitzetten voor hoe Nederland zich aanpast aan de gevolgen van klimaatverandering. Op dit portaal lees je hier meer over. Het portaal helpt je ook om concreet aan de slag te gaan met een overzicht van beschikbare hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden.

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met concrete acties en doelen voor de verantwoordelijke overheden. Het doel van dit plan is om het proces van ruimtelijke adaptatie te versnellen en minder vrijblijvend te maken, zodat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. We versnellen en intensiveren de totstandkoming van een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting door te werken aan zeven ambities. De zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie zijn een verdere uitwerking van de in 2014 opgestelde Handreiking Ruimtelijke adaptatie, waarin het Weten, Willen, Werken centraal gesteld werd.

7 ambities

Dit kennisportaal biedt kennis, hulpmiddelen en informatie om met de 7 ambities aan de slag te gaan. Voor de ambities ‘Kwetsbaarheid in beeld brengen’, ‘Risicodialoog voeren en strategie opstellen’, Stimuleren en faciliteren en 'Reguleren en borgen' zijn aparte pagina’s ingericht.

Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS)

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) is voor een professional interessant omdat het volledige pallet van de klimaateffecten in ogenschouw wordt genomen. Zo kijkt NAS breder dan alleen de ruimtelijke component van adaptatie en wordt verbinding gezocht met andere maatschappelijke opgaven, zoals gevisualiseerd in NAS-adaptatietool. Een belangrijke kans voor iedereen die met klimaatadaptatie aan de slag gaat is verbinding te zoeken met andere opgaven en investeringen in de ruimtelijke omgeving. De NAS brengt nieuwe initiatieven op gang en versnelt en verbreedt bestaande initiatieven. De NAS bouwt voort op een decennium klimaatadaptatiebeleid in Nederland en bestrijkt samen met het Deltaprogramma de Nederlandse opgave voor klimaatadaptatie. De NAS en het Deltaprogramma trekken daartoe steeds samen op en stemmen de activiteiten op elkaar af.

Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar voor ruimtelijke adaptatie?

In de afgelopen jaren zijn er door diverse partijen tal van hulpmiddelen ontwikkeld die ruimtelijke adaptatie ondersteunen. De hulpmiddelenpagina toont een overzicht van de beschikbare hulpmiddelen. Sommige van deze hulpmiddelen zijn gratis beschikbaar, voor andere moet je betalen of een externe partij inschakelen. Voorbeelden van gratis beschikbare hulpmiddelen die vaak worden gebruikt zijn de Klimaateffectatlas, de maatregelendatabase Groenblauwe Netwerken en de NAS-adaptatietool. Het Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied biedt bouw- en infrabedrijven praktische informatie over klimaatadaptatie in hun werkveld. Dit artikel bevat 7 tips voor gemeenten om hun aanbestedingen klimaatbestendig te maken.

Wil je je verdiepen in een bepaald thema?

Wil je meer te weten komen over een bepaald thema binnen klimaatadaptatie? Op het kennisportaal staan verschillende kennisdossiers waarin je je kunt verdiepen: Groen in de stad, Inwoners stimuleren, Cultureel Erfgoed, Water en bodem als basis, Bodemdaling, Vitale en Kwetsbare functies, Groenblauwe bedrijventerreinen, Monitoring van klimaatadaptatie, Stedelijke waterkwaliteit en Klimaatadaptatie in de omgevingswet. Ook kun je je verdiepen in de thema’s klimaatverandering, wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Wat zijn de gevolgen van deze verschillende klimaateffecten? Meer over de gevolgen per sector lees je op de verschillende sectorpagina’s.

Waar vind je inspirerende voorbeelden en hoe kom je in contact met andere professionals?

De voorbeeldenkaart van het kennisportaal biedt meer dan 200 voorbeelden van ruimtelijke adaptatie in Nederland. De kaart toont bijvoorbeeld stresstesten, risicodialogen en uitgevoerde maatregelen. Ben je bezig met ruimtelijke adaptatie en wil je het project op de kaart zetten? Laat het ons weten.

Ben je op zoek naar specifieke praktijkervaring en kennis over klimaatadaptatie? Vaak is op andere plaatsen in Nederland al iets gerealiseerd wat lijkt op wat je zelf van plan bent. Samen Klimaatbestendig gaat binnen zijn grote netwerk gericht op zoek naar mensen met praktijkervaringen en of producten die jou kunnen helpen. Heb je behoefte aan actieve meedenkkracht? Vul het contactformulier in!

Hoe betrek en activeer je inwoners?

Ruimtelijke adaptatie gaat over het doen van aanpassingen in de openbare ruimte, bedrijfsterreinen én op particuliere gronden. Dit betekent vaak dat verschillende partijen moeten samenwerken om een gebied klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Hoe betrek je als professional inwoners bij een project in de wijk? Hoe vergroot je het bewustzijn rondom klimaatadaptatie in de regio? En hoe kun je inwoners stimuleren om aan klimaatadaptatie te doen?  Er zijn diverse voorbeeldprojecten, onderzoeken en hulpmiddelen die hierin kunnen ondersteunen. Een kleine greep:

Hoe krijg je collega’s mee in klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie gaat over veel vakgebieden en is daarom geen klusje van één persoon binnen één organisatie. Je hebt je collega’s en externe partijen hard nodig. Samen Klimaatbestendig verzamelde tips bij gemeenten, provincies en waterschappen uit het hele land die succesvolle stappen hebben gezet om samen met collega’s met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Welke stimuleringsmiddelen zijn er beschikbaar?

In november 2018 is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie gesloten tussen de VNG, UvW, IPO en het Rijk. Hierin zijn afspraken gemaakt over de (toekomstige) financiering van uitvoeringsprojecten vanaf 2021. Ook is in dit Bestuursakkoord herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies uiterlijk eind 2020 via stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda´s de opgaven en maatregelen in beeld hebben gebracht. Je kunt als overheidsorganisatie, individueel of in samenwerking, aanspraak maken op een financiële bijdrage ter ondersteuning van dit proces. Ook kun je, als je al zover bent, aanspraak maken op een bijdrage zodat je aan de slag kunt met een pilotproject. De minister van I&W heeft hiervoor in totaal € 20 miljoen extra ter beschikking gesteld voor 2019 en 2020. Op deze pagina vind je meer informatie over de beschikbare instrumenten, (selectie)voorwaarden, en werkwijze.

Heb je te maken met Europese subsidies? Of wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor een subsidie uit Europa? In de EU subsidiewijzer vind je de antwoorden op ruim 100 vragen over Europese subsidies op het gebied water en klimaat.

Ondernemers die investeren in adaptatiemaatregelen, kunnen rekenen op een belastingvoordeel. Op de Milieulijst 2021 staan de maatregelen die in aanmerking komen voor de regelingen.

Vragen?

Deze pagina toont (en verwijst door naar) informatie die je kan helpen om aan de slag te gaan met ruimtelijke adaptatie. Kun je iets niet vinden of heb je vragen? Geef je opmerking of vraag dan door via de helpdesk.