Handreiking Ruimtelijke Adaptatie

De handreiking Ruimtelijke Adaptatie biedt hulp bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van uw gebied. De handreiking is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor adaptatie. Bijvoorbeeld bij beheer van de openbare ruimte, locatiekeuze van nieuwe bebouwing of infrastructuur, vergunningenverlening en investeringsbesluiten.

Deze handreiking is in 2014 opgesteld. In 2018 heeft het Deltaprogramma de 7 ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie gepresenteerd.  De ambities zijn een verdere uitwerking van deze in 2014 opgestelde Handreiking Ruimtelijke adaptatie.

Weten

Analyse van uw gebied

Kwetsbaarheid

Kansen.tekst

Willen

Formuleren van uw ambitie

Doelen en opgaven.tekst

Strategieën.tekst

Werken

Beleid en uitvoering

Borgen.tekst

Realiseren

Voor veel aspecten van waterrobuust en klimaatbestendig handelen zijn geen vastgestelde normen of toetsingswaarden beschikbaar. Partijen zullen dus zelf doelen en ambities moeten formuleren. De handreiking helpt daarbij. De volgorde waarin stappen worden doorlopen is geen vast gegeven. Soms begint men bij het formuleren van een ambitie, soms start men met een probleemanalyse. Of soms is het opstellen van een structuurvisie of plan de directe aanleiding.

De basis voor deze handreiking werd gelegd in het Manifest Klimaatbestendige Stad (pdf, 672 kB).