Kansen

Naast het vermijden en beperken van schade door extreem weer kan water- en klimaatrobuust inrichten ook baten opleveren. Er zijn mogelijkheden om kosten te besparen, geld te verdienen en kansen om de leefomgeving te verbeteren.

Waterrobuust inrichten vindt stapsgewijs plaats in honderden projecten overal in Nederland. De extra baten die ruimtelijke adaptatie met zich mee kan brengen, is vaak een extra drijfveer om hiermee aan de slag te gaan.

Mogelijke baten:

  • Een algehele verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en een hogere kwaliteit van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het treffen van ‘groene’ en ‘blauwe’ maatregelen.
  • Meer 'groen' en 'blauw' kan de waarde van vastgoed vergroten en heeft in goed doordachte vorm een positieve invloed op de gezondheid van bewoners.
  • Er zijn veel voorbeelden van buurten of gebouwen die we naar de maatstaven van nu niet waterrobuust ingericht kunnen noemen. Dat leidt nu al tot hoge beheer- en onderhoudskosten of zelfs schades. Door robuuste maatregelen en ontwerpen toe te passen vermijden we schades en besparen we op toekomstige uitgaven voor vervanging en herstel.
  • Adaptatie kan benut worden voor het afstemmen van investeringen van verschillende partijen. Het aan elkaar koppelen van maatregelen en investeringen in tijd en functie voorkomt overbodige hinder en houdt beheer- en realisatiekosten zo laag mogelijk.
  • Adaptatiemaatregelen dragen vaak bij aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Aanpak

Denk met alle betrokkenen gezamenlijk na over mogelijke baten en kansen. Vaak zijn baten plaatsgebonden; afstemming tussen gebiedspartners, bijvoorbeeld ondersteund door controllers en technici, kan een rijke oogst opleveren. Het resultaat is een overzicht van mogelijke besparingen, koppelkansen en (terug)verdienmodellen.

Voor het onderzoeken en in beeld brengen van de kansen en baten zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar:

  • De CliCo-tool geeft een indicatie van de kosten van klimaateffecten wanneer niet wordt ingegrepen. Daarmee krijgt u tegelijkertijd inzicht in wat de minimale baten zijn van wél handelen.
  • De TEEB-stad tool is een online instrument dat op een snelle manier inzicht geeft in de waarde van groen en water in de stad.
  • Het voorbeeldenboek 'voor hetzelfde geld klimaatbestendig' (pdf, 6.9 MB) laat voor een aantal veelvoorkomende straatbeelden zien dat een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte niet duurder hoeft te zijn dan een traditionele inrichting.

Voorbeelden

In het rapport Klimaat als Kans geeft Kennis voor Klimaat een overzicht van de stand van zaken van klimaatadaptatie in Nederland. Het rapport is inspiratiemateriaal voor beleidsmakers, bestuurders en bedrijven en laat zien hoe Nederland anders en mooier ingericht kan worden.

Waterkering Kampen is een mooi voorbeeld van hoe een dreiging is omgezet in duurzaam economische waardetoevoeging.

In Scheveningen en Katwijk worden combinatie-dijkversterkingen aangelegd. De noodzaak tot meer veiligheid is gecombineerd met het toevoegen van economische waarde door middel van een attractieve boulevard, recreatie, een jachthaven en natuur.

Kennis voor Klimaat TV heeft een reeks filmpjes gemaakt, waarin wordt uitgelegd wat we kunnen doen om Nederland mooier en veiliger te maken. Hieronder vindt u een greep uit deze reeks filmpjes:

Hulpmiddelen

gbn

Inspirerende maatregelen en voorbeelden

TEEBstad

Snel inzicht in de waarde van groen en water in de stad