Willen

Met de stap Willen bepaalt u het ambitieniveau en legt dat vast in doelen en strategieën. Dit gebeurt meestal in een iteratief proces, waarbij regelmatig vooruit wordt gekeken naar mogelijke maatregelen en terug wordt gegrepen naar de probleemanalyse. Daarbij vinden afwegingen plaats over het budget, de politieke prioriteiten en de samenwerkingsmogelijkheden.

Onder Willen verstaan wij het concreet maken van een ambitie op het gebied van waterrobuust inrichten of klimaatadaptatie. Dat wil zeggen:

  • Dat er één of meer haalbare doelen worden gesteld.
  • Dat is bepaald hoe deze doelen gehaald kunnen worden.
  • Dat de doelen en de aanpak kunnen rekenen op draagvlak, binnen én buiten uw organisatie.
  • Dat opties open worden gehouden voor bijstelling of overstap naar andere maatregelen. Zo kunnen maatregelen meegroeien met nieuwe inzichten en omstandigheden. Kortetermijnbeslissingen worden verbonden met langetermijnopgaven voor droogte, hitte, extreme neerslag en kans op overstroming.

Er zijn diverse aanleidingen mogelijk voor het formuleren van doelen voor klimaatadaptatie of waterrobuust inrichten en het bepalen van een strategie. Denk bijvoorbeeld aan een bestemmingsplan- of structuurvisieprocedure, een nota duurzaamheid, een MIRT-procedure, een transformatie, een beheerplanproces, het ontwerp van een lokale verordening, een risicoanalyse /beleidsplan van een veiligheidsregio of een burgerinitiatief. Al deze trajecten kunnen een middel zijn om kwetsbaarheden te verminderen en kansen te benutten.

U kunt vanuit verschillende rollen meewerken aan het formuleren van doelen en het bepalen van een strategie: u bent bijvoorbeeld initiatiefnemer, bevoegd gezag ruimtelijke ordening, waterbeheerder, betrokken burger, financier of eigenaar van een sectoraal belang. Of u maakt onderdeel uit van een burgercollectief of een maatschappelijke organisatie.

Aanpak

U heeft een toekomstbeeld voor een bepaald gebied. U werkt naar een doel toe en daar heeft u strategieën voor nodig.

Het formuleren van doelen en strategieën is meestal een proces met verschillende slagen, waarin de ambitie elke slag scherper wordt. In het proces worden de opgaven afgewogen tegen mogelijke maatregelen, beschikbaar budget, politieke prioriteiten, partners die mee willen doen en/of andere randvoorwaarden. In de praktijk blijkt dat u een heel proces doorloopt voor u die doelen en strategieën helder heeft.

Een manier om dit proces te faciliteren is het organiseren van een serie workshops, waarin alle aanwezigen werken aan het concretiseren van de doelen en strategieën. Zo kan lokaal/regionaal aanwezige kennis maximaal worden ingezet.

Op het gebied van klimaatadaptatie zijn ook goede ervaringen opgedaan met zogenoemde Proeftuinen. Dit zijn ontwerpateliers, die gericht zijn op het samenbrengen van kennis en disciplines en het genereren van creatieve oplossingen voor wijken, buurten of gebieden. Meer hierover vindt u in het handboek proeftuinen.

Resultaat

Het resultaat van de stap Willen is een adaptatiestrategie - in welke vorm en onder welke naam dan ook. Voor de hand liggende onderdelen zijn:

  • Eigen doelen (van elk van de betrokken partijen).
  • Taken en verantwoordelijkheden van de partijen.
  • Financieringsparagraaf.
  • Afspraken over de opname van de maatregelen in plannen, beleid of programma's van partners.

De adaptatiestrategie is de basis voor diverse uitvoeringsplannen (Werken) en dient als onderlegger om klimaatadaptatie of waterrobuust inrichten mee te nemen in ruimtelijke (her)ontwikkeling en beheer.


Witte afbeelding

Doelen en opgaven.tekst

Strategieën.tekst