Doelen en opgaven

Deze handreiking is in 2014 opgesteld. In 2018 heeft het Deltaprogramma de 7 ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie gepresenteerd.  De ambities zijn een verdere uitwerking van deze in 2014 opgestelde Handreiking Ruimtelijke adaptatie. Voor het onderdeel doelen en opgaven verwijzen we je naar de ambitie 'risicodialoog voeren en strategie opstellen' van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Hoe komt u tot concrete doelen die door uw partners worden gedragen?

De doelen die u stelt, hangen samen met een toekomstbeeld dat u hebt voor een bepaald gebied. Het kan zijn dat een goede leefomgevingskwaliteit leidend is, of uw wens een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren of misschien moet u bezuinigen.

Bij het stellen van doelen voor een klimaatbestendige stad komen vragen aan de orde als: hoe vaak vinden we het acceptabel dat er in een woonwijk water op straat staat. Daarbij weegt u uiteraard de kosten en baten. En hoe is dat in een winkelstraat, waar het risico op schade vaak groter is?

Bij waterrobuust inrichten zijn de doelen deels wettelijk vastgesteld: er gelden wettelijke beschermingsniveaus voor waterkeringen en normen voor wateroverlast. Daarnaast loopt u tegen vragen aan als: wat kan ik doen om het gebied niet kwetsbaarder te laten worden, ondanks de ontwikkelingen die er zijn? Wat wil ik doen om het gebied weerbaar te maken in geval van een calamiteit? Welke functies of objecten moeten altijd blijven functioneren? Willen we het onderlopen van kelders voorkomen?

Aanpak en resultaat

Bij het stellen van doelen kunnen de volgende vragen van belang zijn:

  • Welke kansen en randvoorwaarden biedt het bestaande beleid? Dit kan gaan over het eigen overheidsbeleid, maar ook dat van de andere stakeholders in het gebied. Vanzelfsprekende thema’s zijn (water)veiligheid, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, klimaat, landschap/groen. Ook minder voor de hand liggende thema’s als leefbaarheid, economie, sociale structuur en cultuurhistorie kunnen kansen en randvoorwaarden bieden.
  • Zijn er lessen te trekken uit lopende projecten of gebeurtenissen in een gebied/wijk? Denk aan transformatie, ontwikkeling van locaties, planning van beheer, riolen, etc.
  • Hoe kunt u rekening houden met lange termijn onzekerheden (adaptief management). Welke tijdshorizon hanteert u voor uw doelen? Is er onderscheid te maken tussen korte en lange termijn?

De Omgevingswijzer helpt u bij deze vragen.

Hulpmiddelen

omgevingswijzer

Breng duurzaamheid in uw project in kaart