Hoe betrek je inwoners bij adaptatieprojecten?

Inwoners stimuleren om zelf aan de slag te gaan met klimaatadaptatie, is niet de enige manier om ze bij klimaatadaptatie te betrekken. Je kunt ze ook betrekken bij projecten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in hun eigen buurt of straat. Inwoners bij projecten betrekken helpt bovendien om ze er enthousiast voor te maken en zo draagvlak te creëren. Inwoners kunnen bijvoorbeeld helpen om de straat te vergroenen met geveltuintjes en ander groen, je kunt ze een stem geven in een herinrichtingsproject of je kunt ze laten helpen bij het meten van klimaateffecten en de effecten van adaptatiemaatregelen.

Hoe betrek je inwoners bij de inrichting van de openbare ruimte?

Je kunt inwoners betrekken bij het ontwerpen van een klimaatbestendige omgeving door ze invloed te laten uitoefenen op het proces. Dat noemen we ook wel cocreatie of inwonersparticipatie. Hierbij is het altijd belangrijk om goed met de inwoners te communiceren. Dat kan in de vorm van een risicodialoog, zoals ze bijvoorbeeld in Gouda hebben gedaan. Een paar andere voorbeelden van gemeenten die inwoners hebben betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte:

  • Het groenblauwe park in Beneden-Leeuwen. Tijdens bewonersavonden konden bewoners uit de buurt meedenken en wensen inbrengen over hoe het park eruit zou moeten zien. Het resultaat is een groen en schaduwrijk park dat regenwater kan bergen.
  • De gemeente Vught laat haar inwoners online meedenken over hun omgeving. Deze online participatie is ontstaan door de maatregelen als gevolg van COVID-19. Deze ‘online’ participatie is daarmee een nieuw instrument geworden voor burgerparticipatie.
  • Inwoners van de Diezerpoort in Zwolle werden met een Flesje voor een Testje gestimuleerd om hun regenwater af te koppelen. Tijdens het initiatief hebben meerdere inwoners actief meegedacht over klimaatadaptatie in hun straat.
  • De gemeente Almere heeft inwoners betrokken bij het opknappen van de Regenboogbuurt. Het resultaat is onder andere dat de bewoners heel positief waren over het project en dat er ook veel bewonersinitiatieven ontstonden.

In de nieuwe Omgevingswet krijgt inwonersparticipatie een grote rol. Lees er meer over op de webpagina ‘Participatie in de Omgevingswet’ van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Je vindt hier ook praktijkverhalen over participatie.

Hoe betrek je inwoners bij het meten en monitoren van effecten?

Ook kun je inwoners betrekken bij het meten en monitoren van klimaateffecten en klimaatbestendigheid. Dit kun je bijvoorbeeld doen door ze zelf temperatuur of neerslag in hun omgeving te laten meten. Een voorbeeld hiervan is Meet je Stad. Dit is een initiatief van de gemeente Amersfoort en de experimentele Universiteit Amersfoort. In dit project gaan inwoners zelf meetgegevens verzamelen. Deze gegevens komen terecht in een kaartviewer, waarmee er uiteindelijk een beter overzicht komt van de kwetsbare locaties in een gemeente. En door te meten kun je er bijvoorbeeld ook achter komen of een adaptatiemaatregel goed werkt. In de wijk Schothorst bijvoorbeeld heeft de gemeente bewoners actief betrokken bij het onderwerp hittestress. Dat heeft ze gedaan via gesprekken met en temperatuurmetingen door bewoners zelf. De gemeente heeft daardoor een completer beeld gekregen van hittestress in deze wijk.