Literatuur landbouw

Evaluatie regeling brede weersverzekering

Evaluatie regeling brede weersverzekering

In de open teelten van de agrarische sector zijn er weinig mogelijkheden om risico’s die weersinvloeden kunnen hebben op de productie te voorkomen. Schade als gevolg van een extreme weersomstandigheid (zoals hevige regenval of hagel) kan ook een grote invloed hebben op de financiële positie van de bedrijven en de sector als geheel. Met een premiesubsidie voor de Brede Weersverzekering (BWV) wil de overheid deelname van agrariërs aan deze verzekeringsvorm stimuleren. Het doel is om een aantrekkelijke en marktconforme verzekeringsmogelijkheid te realiseren, waarmee bedrijven financieel robuuster en weerbaarder worden tegen ongunstige weersomstandigheden. In 2016 is de BWV geëvalueerd.

Download document (pdf, 2.4 MB)

Factsheet rapport adaptatiemaatregelen

Dit rapport geeft een overzicht van adaptatiemaatregelen die ons ter beschikking staan om de negatieve effecten van klimaatverandering op te vangen. Het rapport richt zich specifiek op de hogere zandgronden. Het rapport presenteert de meest gangbare adaptatiemaatregelen en heeft niet tot doel om een volledig overzicht van mogelijke maatregelen te geven.

Download document (pdf, 23 MB)

Factsheet rapport adaptatiemaatregelen

Klimaatrisico’s en -kansen voor de landbouw

Klimaatrisico's en -kansen voor de landbouw

De landbouw beslaat 68% van het grondgebruik in Nederland en is in verschillende regio’s bepalend voor de ecologie en de economie. Klimaatverandering zorgt in deze sector voor veranderingen die van invloed kunnen zijn op de toekomst van individuele bedrijven en onderdelen van de primaire sector. In deze studie zijn de risico’s en kansen benoemd voor de belangrijkste teelten.

Download document (pdf, 4.2 MB)

Hoofd boven water, verzekeren van schade in een veranderd klimaat

Extreem weer gaat de komende decennia zorgen voor nog meer schade bij woonhuizen, bedrijven en auto’s. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat de schade met ruim een kwart miljard euro per jaar kan toenemen als we niks doen.

Verzekeraars merken in hun schadecijfers al jaren dat klimaatverandering gaande is. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars heeft de KNMI’14 klimaatscenario’s met nieuwe schadedata doorgerekend op toekomstige schadelast. Naast de klimaatschade aan woonhuizen is nu voor het eerst ook de schade voor bedrijven en (allrisk verzekerde) motorijtuigen in beeld gebracht. De resultaten staan in het klimaatrapport ‘Hoofd boven water – verzekeren van schade in een veranderend klimaat’. Aanleiding vormde de extreme hagelbui in Brabant en Limburg in 2016, met bijna 100.000 schademeldingen en een uitgekeerd bedrag van zo’n 500 miljoen euro schade de grootste natuurschade tot nu toe in Nederland.

Download document (pdf, 4.7 MB)

Hoofd boven water - verzekeren van schade in een veranderend klimaat