Atelier Klimaatadaptatie in de bestaande bouw

Hoe pak je klimaatadaptatie aan in de bestaande bouw? Het atelier ‘Klimaatadaptatie in de bestaande bouw’ helpt je op weg om klimaatadaptatie toe te passen bij renovatie- en herstructureringsprojecten in bestaande wijken. Een atelier biedt inspiratie en informatie. Het werkmateriaal bestaat uit factsheets met maatregelen, twee voorbeelden van een succesvolle aanpak en een inspiratielezing. Een klimaatatelier is erop gericht om beter te leren samenwerken aan een integrale en klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling in de gemeente: niet alleen met collega’s binnen de gemeente, maar ook met externe stakeholders. Het helpt je om samen een visie en nieuwe inzichten te ontwikkelen, en om concrete stappen te zetten richting een geïntegreerde aanpak.

Doelgroep

Beslissingen over klimaatadaptatie in bestaande wijken worden genomen door de gemeente, en dan vooral binnen de afdelingen stedenbouw, water en riolering, groenbeheer, projectontwikkeling, verkeer- en infrastructuur. Daarom is een atelier in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van deze afdelingen. Secundaire doelgroepen zijn alle overige partijen die betrokken zijn bij de klimaatadaptieve aanpak van bestaande wijken, zoals woningbouwcoöperaties, bedrijven en bewonersorganisaties. Daarnaast kunnen ook natuur- en milieuorganisaties, waterschappen en onderwijsinstellingen bij een atelier betrokken worden.

Inhoud

Je gebruikt de volgende leermiddelen in een klimaatatelier en om een atelier voor te bereiden:

  • Deel 1 (pdf, 898 kB): Een handleiding voor de organisatie van een klimaatatelier.
  • Deel 2 (pdf, 14 MB): Twee best practice projectomschrijvingen in bestaande wijken (Leiden en Heemskerk) met de gevolgde procesaanpak en gebruikte maatregelen.
  • Deel 3: Een standaardpresentatie voor de toekomstige trainers.
  • Deel 4: Een overzicht en beschrijving van mogelijke maatregelen in de vorm van factsheets.

Opzet

Een klimaatatelier bestaat uit twee bijeenkomsten en een afsluiting. In de eerste bijeenkomst werk je ontwerpend samen aan ideeën voor klimaatadaptatie in bestaande wijken. Na deze sessie werkt een externe ontwerper in tekeningen de resultaten uit en verwerkt deze in een presentatie. Ideeën die voor de ontwerper nog niet genoeg uitgewerkt zijn, kun je als huiswerk meekrijgen om uit te werken voor de volgende bijeenkomst.

De presentatie en het uitgewerkte huiswerk worden aan het begin van de tweede bijeenkomst gepresenteerd. De meest relevante ideeën worden tijdens de bijeenkomst verder uitgewerkt. Er worden afspraken gemaakt voor de verdere doorwerking van de ontwikkelde ideeën. Bijvoorbeeld welke deelnemers bepaalde ideeën uit het klimaatatelier verder gaan trekken.

Na afloop van de tweede bijeenkomst stellen de procesbegeleider en ontwerper samen verslag op dat met schetsen ondersteund wordt. Wil je een optimale afstemming tussen de disciplines en belangen bereiken tijdens het hele ontwerpproces? Dan is ook mogelijk om meer bijeenkomsten te organiseren.

De betrokken gemeente bepaalt de locatie waar het klimaatatelier plaatsvindt. Het is ook mogelijk de bijeenkomsten online te organiseren.

Resultaat

Het resultaat is tweeledig: de deelnemers delen inhoudelijke kennis met elkaar en ontwikkelen samen concrete oplossingsrichtingen. Daarnaast oefenen ze om beter en integraler samen te werken binnen de organisatie en met externe stakeholders.

De organisatoren van het klimaatatelier zorgen voor een beeldverslag met een samenvatting van alle ontwikkelde ideeën en een gedeelde visie. De verschillende belanghebbenden kunnen deze samenvatting gebruiken om de resultaten uit te dragen binnen hun organisatie.

De eerste bijeenkomst is vooral bedoeld om de werkwijze te leren kennen. Idealiter worden de resultaten verstevigd en verder ontwikkeld in één of twee vervolgbijeenkomsten.

Kosten en aanmelding

Gemeenten kunnen contact opnemen met de organisatie van de leeromgeving of met Atelier Groenblauw die de klimaatateliers uitvoert. Atelier Groenblauw organiseert de klimaatateliers op maat en in overleg met de betrokken gemeente. De kosten voor het organiseren van een serie bijeenkomsten ligt tussen de € 4.000 en € 7.000, afhankelijk van het aantal bijeenkomsten, het gewenste eindproduct en de complexiteit van de casus. Atelier Groenblauw zal aan de betrokken gemeente vragen om voorbereidende overleggen te voeren en relevante documenten ter beschikking te stellen.

Contact

Leeromgeving Klimaatadaptatie
martijn.kramer@platform31.nl

Atelier Groenblauw
hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl