Overkoepelend verslag regiobijeenkomsten

De oogst van de bijeenkomsten is rijk. Hieronder is het overkoepelende verslag van de regiobijeenkomsten te vinden. Er zijn veel goede voorbeelden waarbij al goed wordt samengewerkt aan klimaatadaptatie en er zijn ook ideeën wat beter kan en hoe het plan eruit moet gaan zien. Uit de bijeenkomsten zijn drie hoofdlijnen te filtreren:

  1. Opgave is regionaal/lokaal

Iedere regio is anders in klimaatopgave en in samenwerkingsstructuren tussen overheden en ook private partijen en de opgave is ook grotendeel lokaal/regionaal. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zou de regio moeten faciliteren en ondersteunen zodat ze daar de opgave kunnen oppakken en uitwerken.

  1. Integraal en van iedereen

Meer dan drie kwart van de stedelijke omgeving is niet in overheidsbezit. In het landelijke gebied is dat ongeveer de helft. De uitdaging is dan ook om samen met private en publieke sectoren te komen tot oplossingen: alle betrokken partijen zullen ‘grens ontkennend’ moeten gaan samenwerken.

  1. Instrumenten: communicatie, kennis en financiën

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zou vooral moeten borgen dat er goed gecommuniceerd wordt, kennis up to date en toegankelijk is en dat er zo nodig financiële middelen voor handelen zijn voor communicatie en kennisdeling. Voor de juridische borging kan de omgevingswet zoveel mogelijk benut worden.


Overkoepelend verslag

Algemene verslag