Actieprogramma’s klimaatadaptatie landbouw en natuur

Droogte, hittegolven en extreme buien treden vaker op door klimaatverandering, verzilting neemt toe en de zeespiegel stijgt. Deze effecten hebben grote gevolgen voor de landbouw en natuur, maar ze verschillen sterk per regio. Daarom is een regionale aanpak van klimaatadaptatie voor het landelijk gebied (landbouw en natuur) van belang.

Doel en inhoud van het project

Hiertoe heeft LNV het ‘Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw’ en de ‘Actielijnen klimaatadaptatie natuur’ opgesteld. LNV voert het uit samen met stakeholders, zoals provincies, waterschappen, gemeenten en agrarische en terreinbeherende organisaties. Het actieprogramma en de actielijnen hebben beide een regionale en gebiedsgerichte insteek, waarbij nationale en regionale opgaven met elkaar worden verbonden. Het bodemwatersysteem is de gemene deler.

De doelen:

  1. Landbouw: dat in 2030 alle ondernemers voorbereid zijn om duurzaam en effectief om te gaan met klimaatverandering.
  2. Natuur: natuur realiseren die de druk van klimaatverandering aankan en kan bijdragen aan de opgave van klimaatadaptatie in andere sectoren in het landelijk en stedelijk gebied (nature based solutions).
  3. Alle gebruikers bewust te maken van de noodzaak van klimaatbestendig gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voor beide programma’s ontwikkelt LNV:

  1. Een regionale aanpak voor klimaatadaptatie in het landelijk gebied,
  2. Een publiek-private aanpak voor landbouw en natuur met de financiële sector, ter bevordering van investeren in klimaatadaptatie.
  3. Een dynamische kennisagenda klimaatadaptatie landbouw en natuur.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

LNV draagt met dit project bij aan het versnellen van de doelen van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS), qua inhoud, proces en financiering. Het project draagt bij aan het vormgeven van klimaatadaptatie in het landelijk gebied. Voor landbouw ligt de focus op plantaardige productie en veehouderij, voor natuur ligt de focus op de terrestische natuur (inclusief binnendijkse wateren). Daarnaast draagt LNV bij aan de doelen van de NAS door samen met de andere partners van LIFE IP Klimaatadaptatie actief te communiceren en de activiteiten en uitkomsten daarvan te delen met LIFE IP All4Biodiversity en LIFE IP Deltanatuur. Daarnaast zetten we door internationale (kennis)uitwisseling in op leren van het buitenland, zowel voor landbouw als natuur. Hiervoor wordt onder andere het netwerk van de Landbouwraden bij de ambassades benut en willen we uitwisselen met andere EU-lidstaten en LIFE IP-programma’s.

Initiatiefnemer: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Start- en einddatum: 2021 – 2027