Climate Campus netwerk - governance

Dit project richt zich op het (door)ontwikkelen, testen en implementeren van een innovatief samenwerkingsmodel van overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven. Daarvoor maken we gebruik van het netwerk van Climate Campus.

Doel en inhoud van het project

De samenwerking beoogt drie doelen voor klimaatadaptatie: de klimaatbestendige delta (een versnelling van implementatie van maatregelen), een economisch krachtige delta (nieuwe producten en diensten, gezonde arbeidsmarkt, et cetera) en een zelfbewuste delta (waterbewustzijn, uithangbord van de regio, cultuur).

Activiteiten die worden uitgevoerd voor LIFE IP Klimaatadaptatie zijn onder andere:

  • Netwerkbijeenkomsten en kennissessies
  • Het ontwikkelen en ontsluiten van “good practices”
  • Aanjagen en faciliteren van buurtinitiatieven en citizen science
  • Het ontwikkelen van een showtuin die (nieuwe) producten en diensten van ondernemers ontsluit voor inwoners en vice versa
  • Het opzetten van een monitoringsstrategie voor klimaatadaptatie en een marketingstrategie voor de regio Zwolle als delta van de toekomst.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

We dragen bij aan de Nationale Klimaatadaptatiestrategie op het gebied van integrale aanpak en governance. Wij streven ernaar om een governancemodel op te leveren dat kan worden toegepast in andere regio’s in Nederland en daarbuiten, inclusief praktijkvoorbeelden.

Initiatiefnemer: Gemeente Zwolle
Start- en einddatum: 1 januari 2022 – 31 december 2023