Dialoog in dalend veen

Dit project richt zich op de klimaatopgave voor de landbouw in de veenweidegebieden in Nederland. In deze gebieden daalt de bodem. Voor de melkveehouderijen is draagkracht essentieel. Dat vraagt om lokale maatregelen en deze raken direct de aanwezige landbouwfunctie.

Doel en inhoud van het project

In dit project richten we ons op de gebieden met voldoende veenpakket, waar landbouw haalbaar is via technische en economische transities (zoals onderwaterdrainage). Ook richten we ons op gebieden met een dik pakket en weinig landbouwkundig perspectief op de (middel)lange termijn, waar een transformatieve benadering vereist is. Dat kan een transformatie zijn naar zowel een aangepaste functie als een alternatief businessmodel.

Door middel van dialogen gaan we op zoek naar de voorwaarden op basis waarvan boeren kiezen voor een duurzame verandering in een gebied waar functiewijziging of –adaptatie samengaat met een aanmerkelijke beperking van de drooglegging. Om vanuit deze constructieve dialoog ook perspectief te kunnen bieden aan ondernemers die in de toekomst aanpassingen willen, onderzoeken we samen met ondernemers nieuwe bedrijfsmodellen. Daarbij is inpassing in het gebied essentieel.

We maken de koppeling met het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Via kennisdeling en de gebiedsaanpak DAW-impuls verankeren we de inpassing van nieuwe bedrijfsmodellen in het gebied. Om ook op gebiedsniveau het maximale effect van nieuwe bedrijfsmodellen te realiseren, is het behulpzaam om door een verkavelingsanalyse de ruilpotentie van het gebied in beeld te brengen. Hierbij wordt er verkend wat het effect is van het juiste bedrijfsmodel op de juiste plek, rekeninghoudend met alle omgevingsfactoren.

Initiatiefnemer: LTO Noord en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Start- en einddatum: februari 2022 – december 2025