Integrale aanpak klimaatadaptatie voor stroomgebieden in Noord-Brabant

In dit project krijgen gemeenten ondersteuning bij het vertalen van toekomstvisies naar ruimtelijk beleid. Dat gebeurt door ontwerpworkshops en gerichte acties. In deze ontwerpateliers worden visies vertaald naar plan en regelgeving. Dit omvat het matchen van verschillende kansen en deze vertalen naar uitvoering.

Doel en inhoud van het project

Voorbeelden van koppelkansen zijn: klimaatbestendig bouwen, natuurontwikkeling, recreatie, droogte en wateroverlast, klimaatbestendigheid, energie-initiatieven en duurzame landbouw. Einddoel is het klimaatbestendig maken van stroomgebieden van beken in Noordoost-Brabant.

Activiteiten:

  • Organiseren van workshops met gemeenten met inzet van onder andere augmented reality, met als doel de doelstellingen uit de omgevingsvisies van gemeenten te verbinden met de deelterreinen en de koppelkansen te benutten.
  • Het uitvoeren van demonstratieprojecten. Resultaten worden gedeeld met partners uit regio Noordoost-Brabant, als onderdeel van het gezamenlijke klimaatadaptatieprogramma, en met partners in het LIFE IP-traject.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

Het ruimtelijk beleid van gemeenten is een wezenlijk onderdeel van de aanpak om stroomgebieden van beken klimaatbestendig te maken. Het bieden van kennis van het verzorgingsgebied en tools voor de visievorming zal het klimaatbestendig ruimtelijk beleid verbeteren.

Initiatiefnemer: Waterschap Aa en Maas
Start- en einddatum: 1 januari 2022 – 1 januari 2027