Lokaal hitteplan in de gemeente Rotterdam

We maken een hitteplan voor Rotterdam (op wijk- of gebiedsniveau) voor acute hitteperiodes. Ook formuleren we preventieve maatregelen voor het zoveel mogelijk beperken van de negatieve gezondheidseffecten van hitte.

Doel en inhoud van het project

Als eerste richt het plan zich op het functioneren van en de samenwerking tussen de volksgezondheid, de lokale gezondheidszorg en de mantelzorg in periodes van extreme hitte: wie doet wat en wanneer? Het hitteplan is onderdeel van het klimaatadaptatieprogramma ‘Rotterdams Weerwoord’ (2019-2026). Om hitte en hitte-eilanden zoveel mogelijk te voorkomen wordt er ook gekeken naar evenementen, groen, infrastructuur en pilots met fysieke metingen. Het Rotterdamse hitteplan wordt besproken met en verspreid naar andere steden, regio's en gezondheidsautoriteiten.

Activiteiten eerste projectfase, op wijk- en op stedelijk niveau:

1. Lokale analyse (hittestress, kwetsbaarheid, wooncomfort, buitenruimte, voorzieningen, koele plekken)
2. Lokaal netwerk opbouwen

  • Zorgaanbieders en wijkorganisaties
  • Bijeenkomsten organiseren

3. Verbinden aan gerelateerde Rotterdamse thema's
4. Communicatie: ontwikkeling en inzet van communicatiemiddelen
5. Borging beleid: hitteplan, uitvoeren en bijstellen (jaarcyclisch proces): monitoring en borging
6. Kennisdeling: verspreiding naar andere wijken en gemeenten

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

  • Ontwikkeling van toegankelijke kennisproducten en tools.
  • Vergroten bewustwording en urgentiebesef voor klimaatadaptatie.
  • Borgen van de principes van klimaatadaptatie in het ruimtelijk en sociaal domein.

Initiatiefnemer: GGD Rotterdam-Rijnmond
Start- en einddatum: 2021 – 2029