Minder hittestress in de provincie Utrecht

Provincie Utrecht wil de ‘eerste koele Europese regio’ worden. Dat betekent: het versnellen van de aanpak voor het verminderen van hittestress in de provincie Utrecht. Versnelling wordt bereikt door aanpassingen te doen in het beleid en afspraken te maken met uitvoerende partijen die actief zijn op het gebied van verstedelijking, vastgoedontwikkeling, klimaatadaptieve constructies (groene daken) en de aanleg van groenblauwe schoolpleinen.

Doel en inhoud van het project

Binnen het project wordt ingezet op drie activiteiten:

1. Het versterken van de verankering en integratie van klimaatadaptatie in de relevante provinciale beleidsterreinen aan de hand van concrete doelen en resultaten. Dit zal worden bereikt door demonstratieprojecten en -pilots die de aanpak demonstreren. Er worden drie tranches geïnventariseerd:

  1. Groenblauwe schoolpleinen. Het groenblauwe schoolpleinenprogramma is gefaseerd opgebouwd. Fase 1 (tot juni 2021): verkenning en voorbereiding; in kaart brengen plannen en kosten, uitvoeren van drie pilots – gereed. Fase 2 (juli 2021-2023): implementatie; rol-out van de geselecteerde opties en opschaling naar andere middelbare scholen en/of sportvelden en accommodatie.
  2. Groene daken. Deze activiteit heeft vier pijlers. 1. Opbouwen van een servicepunt voor duurzame daken (voor particuliere en bedrijven) – gereed. 2. Lobbyen bij regionale overheden en ontwikkelaars op basis van het 'Manifest Multifunctinal Roofs', opgesteld door de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, samen met marktpartijen. 3. Het aansturen van icoonprojecten. 4. Het opzetten van een regionaal fonds voor multifunctionele daken.
  3. Ontwikkeling van 10 lokale hitteplan of hittebeleidsplannen.

2. Het ontwikkelen van een innovatief beleidsmonitoringsysteem voor de verankering van klimaatadaptatie in het provinciaal ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, de voortgang van de uitvoering en het effect.

3. Het ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch publiciteitsplan dat zich richt op het uitdragen van de aanpak van het verminderen van hittestress, zoals ontwikkeld in dit project met behulp van media, vergaderingen en speciale seminars.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

Dit project draagt bij aan de doelen van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie met betrekking tot het verminderen van hittestress, het verankeren van het onderwerp hittestress in beleid, uitvoering en monitoring.

Initiatiefnemer: Provincie Utrecht
Start- en einddatum: 1 april 2021 – 31 december 2025