Klimaatadaptatie Kompas voor veerkrachtige grote wateren

Het project brengt de effecten in beeld van klimaatverandering op doelbereik en ecologisch functioneren van de grote wateren. Dat gebeurt in samenwerking met nationale programma's, zoals het Deltaprogramma, Kaderrichtlijn Water (KRW), N2000 en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Doel en inhoud van het project

De eerste stap is het toepassen van de ‘Klimaatscan’. Daarna volgt een ‘Klimaatadaptatie Kompas’ en een ‘Actietabel 2050’ met mogelijkheden voor het mitigeren of adapteren van de te verwachten klimaateffecten. Voor het bevorderen van veerkracht wordt gebruik gemaakt van de zeven principes ontwikkeld door het Stockholm Resilience Centre. Ook sluit het aan bij het uitvoeringsprogramma van de NAS en andere relevante programma’s. De tools dienen als bouwstenen en handelingsperspectieven voor een adaptieve aanpak waarmee de onzekere effecten van klimaatverandering op het functioneren van de ecosystemen van de grote wateren in beeld worden gebracht. Het is ook mogelijk de tools in te zetten tijdens gebiedsprocessen, zodat op een adaptieve wijze het nut en de noodzaak van het ecosysteemherstel en maatregelen besproken worden.

Het uitvoeren van de Klimaatscan gebeurt in samenwerking met diverse kennisinstituten (Deltares, WUR, KNMI) en programma’s, bijvoorbeeld door het oprichten van een COP voor kennisontwikkeling en programmaring. De ontwikkeling van het Klimaatadaptatie Kompas sluit aan op het reeds lopende werk van andere organisaties en programma’s.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

Met de voorgestelde werkwijze en te ontwikkelen kennis en tools wordt gewerkt aan bewustwording en urgentie bij stakeholders en beleid (demonstration). Hoe ga je om met de effecten van klimaatverandering (adaptatie en governance)? Het programma omvat mogelijk ook de uitvoering van concrete maatregelen (pilots) en de monitoring van de effecten van maatregelen op het ecologisch functioneren en de veerkracht van de grote wateren (best practices).

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat
Start- en einddatum: 1 april 2021 – 1 april 2027