Vergroten sponswerking van het bodem- en watersysteem in de regio Utrecht Zuidwest

De overheden in Utrecht Zuidwest werken samen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste regio in het netwerk ‘Water & Klimaat’. Klimaatadaptatie raakt niet alleen overheden, maar juist ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners. We hebben deze partijen hard nodig. Daarom richten we ons op de uitbreiding van de samenwerking met deze partijen in de regio.

Doel en inhoud van het project

Via de strategie ‘vergroten sponswerking van bodem- en watersysteem’ uit de regionale klimaatadaptatiestrategie selecteren we vier klimaatadaptatieprojecten. De projecten hebben een eigen karakter en passen bij de vier landschapstypen in de regio Utrecht Zuidwest. We gaan de samenwerking aan met stakeholders en werken op die manier aan bewustwording, gevoel van urgentie, actiebereidheid en concrete resultaten. We leren en stimuleren elkaar.

Initiatiefnemer: Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
Start- en einddatum: 2022 – 2027