LIFE IP: aanvraag ingediend op 6 maart 2020

Een consortium van partijen werkte – onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – aan de indiening van een Europese LIFE-IP subsidieaanvraag. Op 6 maart 2020 is het projectvoorstel opnieuw ingediend bij de Europese Commissie in Brussel. In mei of juni 2020 horen we het resultaat.

Dit project heeft een omvang van totaal 17 miljoen euro. LIFE-IP subsidieert dan 60 procent (10 miljoen euro), de overige 7 miljoen euro financieren de partners zelf. Hiermee gaan ze in de periode 2021-2026 activiteiten uitvoeren die bijdragen aan het versnellen van de implementatie van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie en Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie– en daarmee de transitie naar een klimaatbestendig Nederland.

21 partners

Op dit moment bestaat het project uit 21 partners: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief KNMI en Rijkswaterstaat), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (inclusief RIVM), provincie Noord Brabant, provincie Zuid Holland, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waternet, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Breda, gemeente Dordrecht, gemeente Gouda, gemeente Groningen, gemeente Rotterdam (inclusief GGD), gemeente Sud-West Fryslan, gemeente Zwolle, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Veiligheidsregio Utrecht en LTO Nederland. Ook Deltares is nauw betrokken geweest bij het opstellen van het proposal.

Optimale samenwerking tussen belanghebbenden

Het LIFE IP-traject biedt de partners de mogelijkheid deskundigheid op het gebied van klimaatadaptatie te bevorderen en te versterken. LIFE-IP NASCCELERATE richt zich op het uitvoeren, monitoren en evalueren van demonstraties, best practices en pilots door de partners. Een (eco)systeemgerichte en op natuurlijke processen geïnspireerde aanpak (nature-based solutions) wordt daarbij aangemoedigd. Gezamenlijk richten deze activiteiten zich op het verkleinen van barrières die implementatie van de NAS bemoeilijken. LIFE-IP NL-NASCCELERATE kent daarmee de volgende doelen:

  1. Kennisdoorwerking en tools: Kennis en kunde over de effecten van klimaatverandering (korte/middellange/lange termijn) en de effecten/effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen zijn momenteel onvoldoende toegankelijk, begrijpelijk of beschikbaar voor decentrale actoren. Het project richt zich op kennisdoorwerking en het ontwikkelen van tools die complexe besluitvorming over klimaatadaptatie met kennis ondersteunen.
  2. Bewustwording en besef van urgentie: Er is een groot verschil in (gedeeld) urgentiebesef tussen verschillende sectoren, partijen, regio’s en tussen publieke en private actoren, en daarmee in de aanpak van klimaatadaptatie en afstemming met andere opgaven. De bewustwording neemt weliswaar toe, maar heeft nog niet overal geleid tot (blijvende) bestuurlijke aandacht en daadkracht. Het project streeft naar vergroting van bewustwording, verankering daarvan in besluitvormingsprocessen en daarmee een toename van activiteiten die bijdragen aan een klimaatbestendig(er) Nederland in 2050.
  3. Governance en integrale aanpak: Klimaatadaptatie is een complexe maatschappelijke uitdaging die vraagt om een integrale aanpak in een samenwerking tussen disciplines, sectoren en domeinen. De huidige aanpak van klimaatadaptatie is op alle niveaus te verkokerd, zowel binnen als tussen overheden en andere actoren, en de bestaande governance is te weinig toegerust op participatie van en co-creatie met alle belanghebbenden, in alle stadia van besluitvormingscyclus. Het project richt zich op versterken van integraal samenwerken en het ontwikkelen van innovatieve governance-structuren.
  4. Financiering en businessmodellen: Klimaatadaptatie kan gepaard gaan met hoge investeringen. Ook zijn er vaak veel partijen die baat kunnen hebben bij en dus zouden kunnen mee-investeren in klimaatadaptatiemaatregelen. Het ontbreekt echter aan modellen om tot meervoudige financieringsconstructies te komen die het vertrouwen genieten van alle betrokkenen dat hun gezamenlijke investering gaat lonen, zodat een business case kan worden opgebouwd. Het project beoogt dergelijke modellen in de praktijk te testen en door te ontwikkelen voor breder gebruik.

Deze vier doelen zullen gezamenlijk bijdragen aan het versnellen van het klimaatbestendig maken van Nederland. De activiteiten zoals beschreven in LIFE-IP richten zich nadrukkelijk op de sectoren van de NAS, maar zijn ook verbonden met de activiteiten vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), als het gaat om monitoring, netwerkactiviteiten (zo vindt er samenwerking plaats met het team Samen Klimaatbestendig) en kennisdisseminatie (onder meer via de Klimaateffectatlas). De steun vanuit DPRA en de koepels is bekrachtigd met steunbrieven.

Meer weten?