LIFE IP: aanvraag 2021 in voorbereiding

Een consortium van Nederlandse partijen werkt onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de indiening van een Europese LIFE-IP subsidieaanvraag. Het consortium heeft op 25 maart 2021 voor het derde jaar op rij een projectvoorstel ingediend bij de Europese Commissie, nadat beide eerdere aanvragen niet waren gehonoreerd. In mei of juni 2021 horen we of de subsidie beschikbaar komt.

Het projectvoorstel heeft een omvang van in totaal 17 miljoen euro. LIFE-IP subsidieert 60 procent (10 miljoen euro), de overige 7 miljoen euro financieren de partners zelf. Hiermee zullen in de periode 2022-2027 activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen aan het versnellen van de implementatie van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie en het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. Deze programma’s dragen bij aan de transitie naar een klimaatbestendig Nederland.

21 partners

Op dit moment bestaat het project uit 21 partners: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief KNMI en Rijkswaterstaat), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (inclusief RIVM), provincie Noord-Brabant, provincie Utrecht, provincie Zuid-Holland, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waternet, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Dordrecht, gemeente Gouda, gemeente Groningen, gemeente Rotterdam (inclusief GGD), gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Zwolle, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Veiligheidsregio Utrecht en LTO Nederland. Ook Deltares is betrokken bij het opstellen van het projectvoorstel.

Optimale samenwerking tussen belanghebbenden

Het LIFE IP-traject biedt de partners de mogelijkheid om deskundigheid op het gebied van klimaatadaptatie te bevorderen en te versterken. LIFE-IP NASCCELERATE richt zich op het uitvoeren, monitoren en evalueren van demonstraties, best practices en pilots door de partners. Een (eco)systeemgerichte aanpak die geïnspireerd is op natuurlijke processen (nature-based solutions) wordt daarbij aangemoedigd. Gezamenlijk richten deze activiteiten zich op het verkleinen van barrières die implementatie van de NAS bemoeilijken. LIFE-IP NL-NASCCELERATE kent daarmee de volgende doelen:

  1. Kennisdoorwerking en tools: Kennis over de effecten van klimaatverandering en de effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen is momenteel onvoldoende toegankelijk, begrijpelijk of beschikbaar voor decentrale actoren. Het project richt zich op kennisdoorwerking en het ontwikkelen van tools die complexe besluitvorming over klimaatadaptatie met kennis ondersteunen.
  2. Bewustwording en besef van urgentie: Er is een groot verschil in (gedeeld) urgentiebesef tussen verschillende sectoren, partijen en regio’s, en tussen publieke en private actoren. Daardoor verschilt ook de aanpak van klimaatadaptatie en de afstemming met andere opgaven. De bewustwording neemt weliswaar toe, maar heeft nog niet overal geleid tot blijvende bestuurlijke aandacht en daadkracht. Het project streeft naar vergroting van bewustwording, verankering daarvan in besluitvormingsprocessen en een toename van activiteiten die bijdragen aan een klimaatbestendig(er) Nederland in 2050.

  3. Governance en integrale aanpak: Klimaatadaptatie is een complexe maatschappelijke uitdaging die vraagt om een integrale aanpak in een samenwerking tussen disciplines, sectoren en domeinen. De huidige aanpak van klimaatadaptatie is op alle niveaus te verkokerd, zowel binnen als tussen overheden en andere actoren. Ook is de bestaande governance te weinig toegerust op participatie van en co-creatie met alle belanghebbenden, in alle stadia van de besluitvormingscyclus. Het project richt zich op het versterken van integraal samenwerken en het ontwikkelen van innovatieve governance-structuren.

  4. Financiering en businessmodellen: Klimaatadaptatie kan gepaard gaan met hoge investeringen. Ook zijn er vaak veel partijen die baat kunnen hebben bij en daarom mogelijk willen mee-investeren in klimaatadaptatiemaatregelen. Maar het ontbreekt aan modellen om tot meervoudige financieringsconstructies te komen. Het project wil financieringsmodellen in de praktijk testen en doorontwikkelen voor breder gebruik, zodat de betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat hun gezamenlijke investering gaat lonen, en een business case kan worden opgebouwd.

Deze vier doelen zullen samen bijdragen aan het versnellen van het klimaatbestendig maken van Nederland. De activiteiten zoals beschreven in LIFE-IP richten zich nadrukkelijk op de sectoren van de NAS. Daarnaast zijn ze op een aantal gebieden ook verbonden met de activiteiten vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: op het gebied van monitoring, netwerkactiviteiten (zoals samenwerking met Samen Klimaatbestendig) en kennisdisseminatie (bijvoorbeeld via de Klimaateffectatlas). De steun vanuit DPRA en de koepels is bekrachtigd met steunbrieven.

Meer weten?

Wil je meer weten over het projectvoorstel dat wordt ingediend voor deze Europese LIFE-IP subsidie? Neem dan contact op via het contactformulier.