NWA-programma Klimaatadaptatie en gezondheid

Hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten in tijden van klimaatverandering? Die vraag staat centraal in het onderzoeksprogramma Klimaatadaptatie en gezondheidvan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO roept onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere partijen op om brede consortia te vormen en praktijkgerichte onderzoeksvoorstellen voor dit programma in te dienen. In december 2020 is de call for proposals hiervoor gepubliceerd.

Er is een brede samenwerking nodig

Het programma is een initiatief van verschillende ministeries: van IenW, VWS, LNV en BZK. Zij hebben in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) met NWO een groot en breed onderzoeksprogramma naar klimaatadaptatie en gezondheid opgesteld. Het doel van dit NWA-programma is om handelingsopties te ontwikkelen voor en met verschillende partijen in Nederland. Om gezondheidsproblemen door klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat verschillende sectoren en experts uit het fysieke, sociale en zorgdomein met elkaar samenwerken. Daarom staat in het onderzoeksprogramma een interdisciplinaire en intersectorale aanpak centraal. Ook is het belangrijk om oplossingsrichtingen te koppelen aan andere grote transitieopgaven, zoals duurzame landbouw, de energietransitie, volksgezondheid, biodiversiteit, mobiliteit en de woningbouwopgave.

Onderscheid tussen stedelijk en landelijk gebied

De effecten van klimaatverandering en de mogelijke adaptatiemaatregelen zijn vaak anders in de stad dan in het landelijk gebied. Het programma onderscheidt daarom aanvragen die een focus hebben op het stedelijk gebied van aanvragen die zich richten op het landelijk gebied. Voor beide gebieden is ruimte voor één onderzoeksproject. Elk project krijgt maximaal € 2,18 miljoen, met een maximale looptijd van vijf jaar.

Platform en bijeenkomst om consortia te vormen

Ben je op zoek naar andere partijen om samen een onderzoeksvoorstel in te dienen? Dan zijn het matchmaking platform en de online bijeenkomst op 16 april 2021 interessant om aan deel te nemen. Op het platform en in de bijeenkomst kun je kennis en onderzoeksideeën uitwisselen en een consortium vormen met onderzoekers en praktijkprofessionals uit verschillende sectoren.

Deadlines om aanvraag in te dienen

Tot 3 juni 2021 kunnen consortia een beknopte aanvraag indienen. Daaruit selecteert de beoordelingscommissie welke aanvragen kansrijk zijn en nodigt de indieners hiervan uit om deze verder uit te werken. Op 21 november 2021 is de deadline voor het indienen van de volledige aanvragen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoeksprogramma Klimaatadaptatie en gezondheid? Ga dan naar de website van NWO. Daar vind je alle informatie over het programma, de call for proposals en de planning.


NWA lijn 2

Meer informatie