Wat is een Impactproject?

Impactprojecten zijn een onderdeel van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA). Een Impactproject is toonaangevend op het gebied van ruimtelijke adaptatie bij de realisatie van een klimaatbestendig gebied of rond een relevant thema. Vaak gaat het om projecten op het gebied van klimaatbestendige stad, waterrobuust inrichten van een gebied, vitale en kwetsbare objecten en slimme combinaties voor meerlaagsveiligheid en andere maatschappelijke opgaven. De aanpak van het project moet op enigerwijze in een ander gebied of thema toe te passen zijn. In principe werkt het project zelfstandig, met eigen financiële dekking, aan het oplossen van een knelpunt in een gebied of rond een bepaald thema.

Voorbeeldfunctie

Impactprojecten dragen bij aan de ontwikkeling van een werkbare praktijk en bruikbaar instrumentarium. Ze vormen een leeromgeving waar kennis en ervaring gedeeld wordt, waardoor ze wezenlijk bijdragen aan de benodigde verandering in denken en doen. De impactprojecten hebben hierdoor een duidelijke voorbeeldfunctie. Hierbij gaat het over de activiteiten en processen die de integratie van kansen voor water en klimaat en actoren in ruimtelijke (her)ontwikkelingen ondersteunen. Een Impactproject kan onderdeel uitmaken van een groter traject of project.

Beoordeling en ondersteuning

Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) biedt graag ondersteuning aan een dergelijk project. Projecten die in aanmerking komen hebben als doel de transitie naar waterrobuust en klimaatbestendig inrichten te stimuleren. Aanvragen worden op basis van bekende criteria in tranches beoordeeld door het team van SRA. In dit team zijn de vier overheidslagen(rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) vertegenwoordigd. Bij de uiteindelijke selectie van de Impactprojecten wordt rekening gehouden met een spreiding over thematiek, regio, aard en omvang. Inhoudelijke dubbeling met eerder geselecteerde Impactprojecten wordt daarbij vermeden.

Het Stimuleringsprogramma biedt een maatwerkpakket van ondersteuning aan om geselecteerde Impactprojecten te versnellen in de vorm van advies-, procesbegeleiding-, ontwerp- of rekencapaciteit. Dit ter waarde van maximaal € 25.000,- (incl. BTW). De Impactprojecten wordt gevraagd om de resultaten en lessen uit het project concreet te formuleren, zodat die breder verspreid kunnen worden.