Klimaatatlas West-Brabant


De Klimaatatlas West-Brabant is een eerste stap om te komen tot een ruimtelijke adaptatiestrategie voor West-Brabant. De atlas laat zien wat klimaatverandering voor de regio gaat betekenen. De stap ‘weten’ uit de trits ‘weten-willen-werken’ uit het Deltaprogramma is daarmee afgerond.

Vervolgens is het doel om deze inzichten in een vervolgproject te vertalen naar een ruimtelijke adaptatiestrategie voor West-Brabant (‘willen’). Dit gaat de komende tijd gebeuren.

Resultaten

Gebleken is dat er allerlei klimaatrisico’s zijn binnen West-Brabant. Sommige zijn relatief lokaal en vragen om een lokale oplossing. Maar andere zijn regionaal van aard en hangen nauw samen met andere grote maatschappelijke opgaven waarvoor de regio zich als geheel voor gesteld ziet. Zo vallen ambities voor een sterke agrofoodsector, de transformatie naar een circulaire duurzame economie, of de energietransitie samen op plaatsen waar er grote watertekorten en wateroverlast verwacht worden. Maar ook hittestress is, juist in West-Brabant en ook in kleinere plaatsen, een belangrijke leefbaarheidsopgave. De mate waarin de regio met deze klimaatvraagstukken weet om te gaan, zal (mede) bepalend zijn voor de mate waarin West-Brabant de huidige economische positie binnen Nederland en de huidige leefbaarheid van West-Brabant vast weet te houden. De potentiële economische schade als er niets gedaan wordt is heel groot.

Leerpunten

  • De urgentie van klimaatadaptatie wordt nog niet breed erkend. De nadruk ligt nog vaak om wateroverlast op straat in het hier en nu.
  • Er is nog te vaak onvoldoende capaciteit beschikbaar om er aan te gaan werken.
  • Klimaatadaptatie wordt vaak snel vertaald naar problemen van water op straat en hittestress in de stad om vervolgens met hele concrete maatregelen op wijk, straat- of perceelniveau benaderd te worden. Kortom: op operationeel niveau opgepakt. Klimaatadaptatie is veel breder en fundamenteler dan dat. Het vraagt ook op strategisch en tactisch niveau om actie. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, volksgezondheid en calamiteitenbestrijding. Er is ook niet slechts één kring waar het besproken moet worden. Het moet op alle tafels waar het nodig is en met heel veel nieuwe partners besproken worden. Immers: klimaatadaptatie is één van de vier grote maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. De andere drie zijn de verandering van de bevolkingssamenstelling, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie.

Contact

P. de Rooij
Waterschap Brabantse Delta
076 56 41 384
p.de.rooij@brabantsedelta.nl


Projectsoort
Stresstest
Deelnemer
Regio West-Brabant & Waterschap Brabantse Delta
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast