Impactproject: samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad


Extreme neerslag komt steeds vaker voor. Dit veroorzaakt overlast en schade, ook aan woningen en bedrijfspanden. In dit Impactproject zijn de werelden van een verzekeraar (Achmea), onderzoeker (TuDelft) en gemeente/waterbeheerder (Waternet/Amsterdam Rainproof) bij elkaar gebracht om de impact van extreme regenval op bewoners in Amsterdam te analyseren. Daarnaast  verkent het project  hoe  te anticiperen op extreme regenval om zo de waterschade te verminderen en het woongenot te vergroten.

Om na extreme neerslag sneller een verbeterd inzicht te krijgen in de omvang van de overlast en schade, onderzocht het project ook de werkwijze waarmee betrokken organisaties informatie over schade inwinnen en delen

De schade veroorzaakt door de extreme neerslag van 28 juli 2014 is onderzocht door middel van een analyse van bestaande verzekeringsdata van Achmea, open data zoals de BAG gegevens, en meldingen van wateroverlast bij Waternet, gemeente Amsterdam en Brandweer. Vanwege bescherming van persoonsgegevens is deze analyse uitgevoerd op postcodeniveau in plaats van exact adres. Daarnaast is door middel van een bewonersenquête in getroffen gebieden gekeken naar de factoren die bijdragen aan waterschade en wat de werkelijk ervaren schade is.

Wolkbreuk+Amsterdam

Foto: extreme neerslag in Amsterdam (Wesly Bronkhorst)

Resultaten

Resultaten onderzoek helpen met geven van advies op maat

Uit het onderzoek is gebleken dat in 60% van de schadegevallen er geen sprake was van water op straat. De meeste schadegevallen vonden plaats aan dak en muren. Vaak stroomt het water dan via het toilet en andere afvoeren de woning in, waardoor de grootste schadelast toch op de begane grond en in souterrains plaatsvindt.

Het merendeel van de bewoners wist niet dat het hard zou gaan regenen. Er werden weinig nood- en voorzorgsmaatregelen getroffen om de wateroverlast tegen te gaan. Daarnaast blijkt dat verzekeringsclaims geen goed beeld geven van de werkelijke totale schade. De werkelijke schade na extreme neerslag is hoger dan wat verzekeraars melden. Veel mensen claimen hun schade namelijk niet en immateriële schade komt niet in de claims naar voren.

Er liggen kansen voor gemeenten, waterschappen en verzekeraars om het waterbewustzijn bij bewoners en klanten te vergroten door op elkaar afgestemd en met een gezamenlijk doel te communiceren over de mogelijkheden voor bewoners om wateroverlast te verminderen. Omdat de schadelast locatieafhankelijk is, is het belangrijk om in deze voorlichting zo specifiek mogelijk te zijn. Advies op maat, dat is afgestemd op woonlaag, spreekt bewoners aan en zet aan tot actie.

Het is van belang om de juiste informatie te verzamelen tijdens de intakeprocedure van een claim of melding van wateroverlast. Het combineren van verschillende informatiebronnen van gemeente en verzekeraar op postcodeniveau biedt meerwaarde.

Geleerde lessen van de publiek private samenwerking tussen verzekeraar en overheid

In het Impactproject is gewerkt vanuit een gezamenlijke doelstelling die aansluit bij de individuele belangen van de betrokken organisaties. Het inschakelen van neutrale partijen om het project te leiden en het onderzoek uit te voeren, heeft bijgedragen aan onderling begrip en waardering voor elkaars positie. Samenwerking tussen verschillende organisaties biedt meerwaarde. Je komt tot resultaten en inzichten die anders niet bereikt zouden worden, het onderlinge begrip neemt toe en je weet elkaar beter te vinden in het geval van toekomstige extreme neerslag.

Contactpersoon

Lot Locher
Amsterdam Rainproof
06-13178715
info@rainproof.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
Achmea, Waternet, Amsterdam Rainproof en TU Delft
Schaal
Gemeente, Wijk / buurt
Thema
Wateroverlast