Klimaatstresstest light regio Voorne-Putten


In het najaar van 2015 heeft de regio Voorne-Putten met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een klimaatstresstest light laten uitvoeren. Er is geen volledige stresstest uitgevoerd, maar inzicht gegeven in de opgaven die op de gemeente afkomt en een advies voor vervolg stappen.

Resultaten

Uit de stresstest blijkt dat deelgebieden van Voorne-Putten kwetsbaar zijn voor waterveiligheid, wateroverlast, droogte en/of hitte. Opgemerkt wordt dat de wateroverlast problematiek voor het bebouwde gebied, met de huidige kennis, niet goed in beeld is te brengen. Ook voor de andere klimaatthema’s zijn er nog kennisvragen. Het klimaatbestendig maken van het gebied vraagt om een integrale gebiedsaanpak. Daarbij worden klimaat adaptieve-maatregelen gekoppeld aan andere processen, programma’s en projecten, zoals gebiedsvisies, infrastructuur, herinrichting en renovatie, ruimtelijke herinrichting, watervoorziening. Dit vereist een bredere benadering en betrokkenheid dan alleen vanuit de gemeentelijke betrokkenheid. Als mogelijke koppelingen zijn genoemd:

 • Kreken kweken
 • Gebiedsperspectief Noordrand
 • Micro-oplossingen op woonperceelniveau in stedelijk gebied. Bijvoorbeeld ook doorlatende verharding, groene daken en tuinen, ‘dikkere gevels’
 • Nieuwbouw en herstructurering/renovatie
 • Herontwikkeling woonwijk in Spijkenisse-noord
 • Buitendijkse ontwikkeling Hellevoetsluis (o.a. Veerhaven)
 • Kierbesluit: natuurontwikkeling en recreatie
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP)

Vervolgtraject

Als vervolg is geadviseerd om een vervolgtraject te starten gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke klimaatbestendigheidsambitie en uitvoeringsstrategie. Beperk deze ambitie tot de hoofdlijnen. Leg de uitvoering van het vervolgtraject bij het Samenwerkingsverband Voorne-Putten en gebruik de lopende samenwerking met het waterschap en andere partners om uitwerking en invulling te geven aan gemeenschappelijke inhoudelijke vraagstukken en/of procesmatige issues. Gebruik het Portefeuillehoudersoverleg RO-Duurzaamheid voor de bestuurlijke borging van het vervolg traject. Creëer voor het klimaataspect een bestuurlijke positie voor het waterschap hierin.

Als vervolgtraject is het advies in te zetten op drie sporen:

 • Uitvoering op korte termijn. Zet snel in op uitvoering, omarm het oppakken van ‘laag hangend fruit’. Concrete resultaten motiveert. Dit kan het oppakken van bestaande knelpunten zijn, zoals, wateroverlast gemeentehuis Hellevoetsluis of het combineren met lopende projecten, zoals Kreken Kweken, Visie verbeterlocaties (Hellevoetsluis), de buurtaanpak (Hellevoetsluis, Nissewaard) en het samenwerkingsverband Afvalwaterketen en in het algemeen bij uitvoering van herinrichting van de openbare ruimte inpassen van klimaat adaptieve maatregelen.
 • Vergroot het inzicht in de effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast in het bebouwde gebied, zowel wat betreft hemel-, oppervlakte- en grondwater. Doe onderzoek samen met het waterschap en op korte termijn. Pak dit integraal op in het kader van leefbaarheid en volksgezondheid.
 • Ontwikkel een communicatie-/participatiestrategie. Deel kennis met de stakeholders (eventueel breder) en laat ze participeren in de discussie over ambitie en uitvoeringsstrategie. Omdat de uitvoering van de ‘klimaatstrategie’ een gezamenlijke actie is van overheden, bedrijfsleven, bewoners en kennisinstellingen, is het van belang dat deze partijen ook volwaardig meedoen met de ontwikkeling van ambitie. Hiermee wordt de ambitie als een ‘eigen’ product gevoeld.

Contactpersoon

Hanna Borren
Gemeente Hellevoetsluis
0181 33 03 09
h.borren@hellevoetsluis.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Stresstest
Deelnemer
Regio Voorne-Putten & Waterschap Hollandse Delta
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast