Strategie klimaatadaptatie voor gemeente Papendrecht


De gemeente Papendrecht heeft een Strategie Klimaatadaptatie opgesteld. De strategie geeft de koers weer en nodigt Papendrechters uit om samen de gemeente klimaatbestendig te maken.

Klimaatverandering is een bedreiging, maar ook een kans. Een kans om de leefomgeving te verbeteren, om de sociale contacten te vergroten en een veerkrachtigere gemeenschap te vormen. De Strategie Klimaatadaptatie (pdf, 7.7 MB) van de gemeente Papendrecht geeft handvaten om de gemeente aan te passen aan het veranderende klimaat en laat tegelijkertijd de kansen zien om de gemeente leuker te maken. Een klimaatbestendig Papendrecht kan de gemeente niet alleen bereiken. Hiervoor werkt zij samen met haar inwoners en anderen belanghebbenden.

In 2016 zijn op verschillende locaties in de gemeente klimaatadaptatie projecten uitgevoerd, zoals verlaagde groenstroken en wegfunderingen die water bergen. Om klimaatadaptatie structureel een plek te geven in het doen en handelen van de gemeente Papendrecht en andere belanghebbenden, was er de behoefte om een strategie op te stellen.

Om tot een adaptatiestrategie te komen heeft de gemeente eerst de klimaateffecten in beeld gebracht. Vervolgens is op basis van vijf richtingwijzers een strategie per klimaateffect opgesteld.

Resultaat

Klimaatadaptief handelen vraagt om anders kijken naar en denken over de leefomgeving. Op vijf manieren zorgt de strategie ervoor dat Papendrecht klimaatadaptief handelt:

  • Vertellen: mensen kennis bijbrengen over klimaatverandering, bijvoorbeeld door het uitbrengen van een informatiepakket klimaatadaptatie.
  • Verbeelden: inzicht krijgen in de mate van kwetsbaarheid voor klimaatverandering, bijvoorbeeld door een klimaatatlas.
  • Verleiden: mensen verleiden om klimaatadaptatief te gaan handelen, bijvoorbeeld door een subsidieregeling.
  • Verankeren: opnemen van klimaatadaptatie in (beleids)documenten van de gemeente, bijvoorbeeld bij de inrichting van de openbare ruimte.
  • Verplichten: verplichten opnemen van klimaatadaptatie in bepaalde document, zoals het gemeentelijk rioleringsplan.

Jaarlijks wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang en resultaten van de adaptatiestrategie. Deze resultaten kunnen zichtbaar (klimaatadaptieve uitvoeringsprojecten) en onzichtbaar (bewustwording, informatiedeling) zijn.

De gemeente is initiërend ten aanzien van de strategie, maar zij is niet alleen verantwoordelijk voor de toekomstbestendigheid van Papendrecht. Alleen samen met partners kunnen de klimaatadaptieve doelen behaald worden. Op bestuurlijk als wel op ambtelijk niveau wordt samen opgetrokken. Er wordt aangesloten bij bestaande (overleg)structuren.

Leerpunten uit het project

Er is inzicht ontstaan welke organisaties en afdelingen nodig zijn om met elkaar de gemeente klimaatbestendiger te maken. Het betrekken van externe organisaties, voor wie klimaatadaptatie relatief nieuw is, vraagt om reguliere afstemming en betrokkenheid. Met name de benodigde capaciteit om acties te realiseren is een punt van aandacht.

Contactpersoon

Belinda van Gool
Gemeente Papendrecht
Bm.van.gool@papendrecht.nl
078 - 770 6271


Projectsoort
Adaptatieplan/strategie
Deelnemer
Gemeente Papendrecht, provincie Zuid-Holland, Woonkracht10 & waterschap Rivierenland
Schaal
Gemeente
Thema
Hitte, Wateroverlast