Het project 'Flesje voor een Testje' stimuleert inwoners van Zwolle om af te koppelen


ToekomstSterk en Deltares voeren een onderzoek uit om de wijk  Diezerpoort in Zwolle regenbestendiger in te richten. Deltares levert neerslag-modellen voor het onderzoek,  ToekomstSterk en de gemeente Zwolle brengen daarmee de wateroverlast en gerelateerde schades in beeld. Ook wordt er aan de hand van (innovatieve) scenario’s onderzocht welke kosteneffectieve oplossingen maximaal bij kunnen dragen aan het voorkomen van wateroverlast. Inwoners van de Diezerpoort worden bij het project betrokken via het initiatief 'Flesje voor een Testje'.

Pilot ‘Flesje voor een Testje’

Om leermomenten uit de praktijk aan mogelijke oplossingen uit het onderzoek te koppelen, is ervoor gekozen een pilot voor klimaatadaptatie uit te laten voeren door het Coöperatief WijBedrijf Dieze.  De pilot moet de bewustwording van klimaatverandering onder de bewoners stimuleren en bewoners betrekken in het maken van keuzes voor een klimaatbestendige wijk. Het uiteindelijke doel van de pilot is om bij 25 woningen in Diezerpoort hemelwater te laten afkoppelen van de riolering.

Voor de pilot hebben de betrokken partijen het concept ‘Flesje voor een Testje’ bedacht. Medewerkers van het WijBedrijf Dieze hebben wateroverlasttesten uitgevoerd in de tuinen van de betrokken inwoners. Het ‘testje’ simuleerde een bui op kleine schaal, waarbij er gekeken werd naar de infiltratiewaarde van de tuin. Terwijl het testje werd uitgevoerd, werd de bewoner geïnformeerd over het project en het nut en de noodzaak van afkoppelen. Daarbij lag de focus op mogelijke ‘meekoppelkansen’ voor de bewoner. Hier ging het om maatregelen die getroffen konden worden, naast het afkoppelen van de riolering. Bij het voltooien van de test kreeg de bewoner een ‘flesje’ (een luxe waterbidon). In totaal zijn er 45 testjes uitgevoerd in de wijk. Op een enkeling na, waren de reacties van de bewoners zeer positief.

Flesje

Afbeelding: Initiatief Flesje voor een Testje - deelnemers kregen een luxe bidon nadat de test met regenwater was voltooid.

Workshop: Klimaatadaptief maken van eigen terrein en straat

Aan het flesje hing een uitnodiging voor een workshop over het klimaatadaptief maken van de wijk. Tijdens deze workshop dacht een kleine tiental inwoners mee over de wijze van afkoppelen/klimaatadaptatie op hun terrein en in hun straat. Ze waren hierbij allen zeer actief en erg betrokken. Men heeft met elkaar gespard, en uiteindelijk allemaal een eigen ‘moodboard’ gemaakt met mogelijke maatregelen die zij interessant vinden. Deze maatregelen werden geselecteerd op functionaliteit en esthetiek. Op basis van de uitkomsten van de workshop, bouwt het WijBedrijf Dieze nu verder aan concepten voor uitvoering.

Workshop

Afbeelding: Workshop - deelnemers maken een 'moodboard'

Het merendeel van de deelnemers aan de workshop zet zich nu met veel enthousiasme in als ambassadeur in hun eigen straat, communiceert de plannen en geeft feedback. Naar aanleiding van deze feedback past het WijBedrijf de concepten aan en presenteert deze op een nieuwe bijeenkomst. De deelnemers van de eerste workshop zetten zich in om hun buren hierbij te betrekken. Vanaf daar bouwt het WijBedrijf, samen met de inwoners, stapje voor stapje aan het project. Tot er uiteindelijk 25 woningen (en het liefst meer!) in Diezerpoort zijn afgekoppeld.

Leerpunten uit het project

De pilot flesje voor een testje zorgde ervoor dat de betrokken partijen in gesprek raakten met de inwoners van Diezerpoort. Het bleek erg lastig om afhakers van de pilot opnieuw te betrekken bij het project, een goede communicatie en feedbackmomenten hielpen daarbij.

Contactpersoon

Freek Kisman
ToekomstSterk B.V. / Cooperatief WijBedrijf Dieze U.A.
Kisman@toekomststerk.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
ToekomstSterk, Coöperatief WijBedrijf Dieze, Gemeente Zwolle & Deltares
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Wateroverlast