Putte minder nat én minder droog door een nieuw rioolstelsel


Bij hevige regenbuien heeft het dorp Putte, dat valt onder de gemeente Woensdrecht, vaak te maken met wateroverlast. Ook uit de klimaatstresstest die de gemeente heeft uitgevoerd, blijkt dat Putte kwetsbaar is voor hevige buien. Omdat het riool in de wijk Sparrenlaan en omgeving aan vervanging toe was, heeft de gemeente die kwetsbaarheid aangepakt door een rioolstelsel aan te leggen dat het regenwater scheidt van het afvalwater.

Hoe werkt het nieuwe rioolstelsel?

Het regenwater in het gescheiden rioolstelsel komt terecht in een infiltratietransportriool (IT-riool). Zolang deze buizen halfvol staan, zakt het regenwater via speciale gaatjes in de grond. Zo infiltreert het in de grond, waarmee je verdroging tegengaat. Bij hevige regenbuien loopt het water over naar één grote en drie kleinere wadi’s. Dat gebeurt zowel via uitstroombakken vanuit het IT-riool als bovengronds via goten. De wadi’s houden het regenwater lokaal vast en laten het langzaam in de grond wegzakken. Als ook de wadi’s vollopen, is het mogelijk om een extra overstort te gebruiken, waardoor de rest van het regenwater wordt opgevangen in de vijver naast de wadi’s.

Wat is er verder veranderd?

Naast de aanleg van een nieuw rioolstelsel, heeft de gemeente ook andere maatregelen genomen:

  • Ze heeft de pleintjes in de wijk Sparrenlaan en omgeving opnieuw bestraat. De gemeente heeft hiervoor in nauw overleg met de bewoners gekozen voor een verharding met goede waterdoorlatende voegen. Het belang van draagvlak heeft ze zwaar laten meetellen in dit project.
  • In de wadi’s heeft ze tachtig oude dennen vervangen door verschillende bomen die passen in het huidige klimaat. Je ziet er nu bijvoorbeeld platanen, Italiaanse elzen en de Pyreneeën-eik, waar geen processierups in komt. De bomen in de wadi’s kunnen tegen hitte en tegen tijdelijke natte voeten. Verder worden de wadi’s ingezaaid met gras en een bijenmengsel van bloemzaden. Zo is de inrichting niet alleen klimaatrobuust, maar ook biodivers.

Hebben de maatregelen het gewenste effect?

Om te controleren of de maatregelen het gewenste effect hebben, worden ze op de volgende manieren gemonitord:

  • De gemeente doet in ieder geval elke tien jaar een visuele inspectie van het rioolstelsel, en tussendoor als daar aanleiding voor is.
  • De wadi’s en de waterdoorlatende voegen worden periodiek gereinigd.
  • De gemeente monitort de werking van de maatregelen ook na hevige buien.

Wethouder Van Agtmaal: ‘Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Pas als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de inzameling en het transport van (afval)water vaak ongemerkt aan de inwoners voorbij. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om deze kostbare infrastructuur goed te beheren. Het uitgevoerde project laat zien dat de gemeente Woensdrecht vooruitkijkt en verder bouwt aan een robuust en flexibel systeem.’

Leerpunten

De gemeente heeft sterk ingezet op het creëren van draagvlak bij de buurtbewoners. Zo heeft ze een inloopavond gehouden om de bewoners te vertellen over de nut en noodzaak van het project. Ook heeft ze keukentafelgesprekken gevoerd met een aantal bewoners en wensen van bewoners meegenomen in het ontwerp. Hiermee kwam er op een laagdrempelige manier draagvlak bij de bewoners voor de werkzaamheden en maatregelen. Tijdens het project is er veel aandacht besteed aan vragen en meldingen van individuele bewoners.

Contactpersoon

Ralph Maes
Gemeente Woensdrecht
r.maes@woensdrecht.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Woensdrecht
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Wateroverlast