Impactproject klimaatbestendig inrichten in Hoogeveen


De gemeente Hoogeveen wilde een strategie ontwikkelen die moet leiden tot een klimaatbestendige inrichting van  het centrumgebied van Hoogeveen. Deze strategie moet worden geïmplementeerd in plannen en projecten in het centrumgebied van Hoogeveen.

Resultaten

Om een beeld te vormen van de problematiek is door de gemeente en het waterschap een stresstest voor het centrumgebied uitgevoerd. De grootste uitdaging is om op basis van deze resultaten de juiste maatregelen te nemen. Om een goed beeld te krijgen welke adaptieve maatregelen er mogelijk zijn, is met ondersteuning van het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie een masterclass ontwikkeld voor medewerkers op het gebied van groen, riolering, water en ruimtelijke ordening. In de masterclass gingen zij concreet aan de slag met de klimaatbestendige inrichting van Hoogeveen. Daarnaast werden ze meegenomen in alle facetten van klimaatadaptatie en worden in de praktijk maatregelen getest.

Hoogeveen is als impactproject gekozen omdat de schaalgrootte van de problematiek vergelijkbaar is met veel andere gemeenten. De opzet van de masterclass kan uiteindelijk leiden tot een goede formule voor andere gemeenten om op praktische wijze met de eigen organisatie aan de slag te gaan met de stap ‘willen’.

hoogeveen

Masterclass Sessie 1: Weten

Ineens zaten de collegebanken vol met waterschapsmedewerkers van binnen en buiten, ingenieurs van adviesbureau’s, gemeentelijke adviseurs van diverse disciplines en een afgevaardigde van het ministerie. Om te ‘weten’ moet je kijken, onderzoeken en doorvragen. Dat is precies wat er is gedaan in de drie deelprojecten die samen het impactproject vormen. De uitkomsten van de drie deelprojecten (neerslagstresstest, hittestresstest en een waterstructuurontwerp) zijn deze eerste sessie uitgebreid gedeeld met alle aanwezigen. De uitnodiging gaf al duidelijk aan: “Ik bekijk de stad door een andere bril”. En als er ook een 3d-bril aan vast geniet zit, dan prikkelt het mensen wel om te komen kijken. Met medewerking van de Rijkuniversiteit Groningen is het gemaakte neerslagstresstestmodel in 3D gezet.

Masterclass Sessie 2: Willen

Een maand na de 3D sessie in Groningen was het Waterschap in Meppel gastheer voor de sessie met als thema ‘Willen’. In de wijk Ezinge is door de gemeente Meppel ongeveer 5 jaar geleden waterdoorlatende verharding gelegd. Tot nu toe heeft de gemeente gekozen voor een onderhoudsprogramma dat gelijk staat aan normale bestrating. Niet extra vegen, schrobben of preventief reinigen dus. Het was dus interessant om te weten of deze bestrating nog goed werkt. Zeker omdat een aantal gemeente- en waterschap medewerkers de gedachte deelden dat waterdoorlatende verharding helemaal niet werkt. Laat staan als je hem niet onderhoudt.

Voor de masterclass is door studenten van de Hanzehogeschool een straatvak afgezet en omdijkt. In aanwezigheid van de deelnemers is het vak onder water gezet. Op deze manier kreeg iedereen goed zicht op de materie en werd duidelijk geconstateerd dat de straat water doorlaat. Dat bleek ook een aantal dagen later, na het analyseren van de loggerdata. Weliswaar niet met de cijfers van in het begin, maar nog steeds een dikke voldoende.

Deze middag werden er veel spookverhalen ontkracht en nieuwe inzichten opgedaan. Onder het mom ‘met de neus op de feiten’ werden mythen en fabels rondom bepaalde klimaatbestendige inrichtingen ontrafeld. Het gaf een merkbare ruimte om verder te denken met z’n allen. De weg lag vrij naar de laatste sessie.

Masterclass Sessie 3: Werken

De laatste sessie brachten de deelnemers door in het hart van de plek waar het allemaal om draaide: Hoogeveen. Om voor een dynamische vervolg te zorgen is gekozen voor een actieve sessie met vier verschillende werktafels.

Twee tafels bestonden uit kaarten met de plekken die uit de ‘weten’ sessie als belangrijk werden aangemerkt. De pleinen in Hoogeveen stonden centraal en een belangrijk verkeersknooppunt in de ring van Hoogeveen werd nader uitgelicht. Deelnemers konden van langzaam dromen over oplossingen terug naar de beperkingen van de realiteit. Het gaf boeiende inzichten in de verschillende ideeën en creativiteit van allerlei vakdisciplines, die soms heel objectief naar de situatie konden kijken. Het heeft ook vakspecialisten soms in een andere, interessante richting gezet. Bij de laatste tafel werd door Johan Bouma van Wareco de waterstructuur uitgelegd. De deelnemers konden aangeven welke kansen zij zagen voor de wijken in de directe omgeving van de structuur. Ook hier werd door verschillende disciplines weer anders naar gekeken en de uitkomsten zijn waardevol en ook toepasbaar gebleken.

Tegen het einde van de eerste ronde schoven ook de verantwoordelijk wethouder en waterschapsbestuurder aan. Ook zij ondervonden aan den lijve dat het zowel lastig als uitdagend is om multidisciplinair naar bepaalde opgaven te kijken.

Contactpersoon

Thomas Klomp
Gemeente Hoogeveen
0528-291175


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
Gemeente Hoogeveen
Schaal
Gemeente
Thema
Hitte, Wateroverlast