Impactproject Robuust Watersysteem in Zeeuws-Vlaanderen


Het Robuust Watersysteem is ontstaan als een stip op de horizon: het watersysteem wordt hierin benaderd vanuit haar mogelijkheden en dienstbaarheid aan andere watergerelateerde functies zoals industrie, landbouw, natuur, recreatie en toerisme.

Ten opzichte van het huidige beleid is het ‘Robuust Watersysteem’ een andere benadering. Ons huidige watersysteem is vooral ingericht als een probleemoplossend systeem. Daarbij wordt gestuurd op ‘niet te veel- en niet te weinig- water, van voldoende kwaliteit’. Andere functies profiteren daarbij veelal ad hoc van de synergie met het ‘Watersysteem’. Problemen worden vaak lokaal opgelost, zonder veel oog voor de regionale vraagstukken. In dat opzicht laten we kansen liggen. Door de dienstbaarheid van het watersysteem aan andere functies centraal te stellen komen we tot nieuwe inzichten en kansen. Het hogere doel is om te komen tot een vitale regio, waar verschillende functies (landbouw, natuur, industrie, havens, recreatie e.d.) zich naast elkaar en in synergie met elkaar kunnen ontwikkelen. Het Robuust Watersysteem is daarmee een watersysteem dat een essentiële bijdrage levert aan de vitaliteit van het gebied.

Afbeeldingen waterrobuust systeem

Resultaten

Binnen het huidige impactproject is gewerkt aan kennisborging en disseminatie van de projectresultaten van de afgelopen jaren. Daartoe is een semantische wiki gerealiseerd, een kennisbank voor en door partners. De Wiki is toegankelijk voor iedereen. In de Wiki worden de projectresultaten in hun onderlinge samenhang weergegeven. De wiki heeft ook tot doel om het draagvlak en draagkracht in de regio te versterken en andere partijen te stimuleren om aan te sluiten en mee te doen.

Samenvattend kan gesteld worden, dat het Robuust watersysteem:

  1. zorgt voor een optimale afstemming tussen watervraag en wateraanbod;
  2. zorgt voor een grotere beschikbaarheid van (zoet)water en daarmee voor een meer zelfvoorzienende regio;
  3. invulling geeft aan de beleidsdoelstellingen zoals het Bestuursakkoord Water”, de “Kaderrichtlijn Water” en “Zeeland 2040”;
  4. zorgt voor een optimale samenwerking, waarbij financiële middelen efficiënt worden ingezet;
  5. inspeelt op het DNA van de regio;
  6. een meerwaarde biedt aan industrie, natuur, cultuur, stedelijke ontwikkeling, landbouw en recreatie;
  7. beheer en onderhoud van het watersysteem op een kostenefficiënte wijze ondersteunt

Naamloos

De resultaten van een dertiental actuele initiatieven binnen het werkgebied van het Robuust Water Systeem zijn in de wiki gevisualiseerd en zijn een startpunt voor verdere ontwikkeling van projectinitiatieven.

De semantische Wiki is te vinden via de link  www.robuustwatersysteemzeeuwsvlaanderen.nl.

Contactpersoon

Dr. Ir. H.J. Cappon
HZ University of Applied Sciences
0118 48 92 16
Hans.cappon@hz.nl

Wim Twigt
TW!GT-OM
06 14 70 60 95
info@twigt-om.nl


Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Gemeente Terneuzen, Rijkswaterstaat, Dow Benelux, Evides, Sweco, Staatsbosbeheer, ZLTO, Zeeland Seaports & HZ University of applied sciences
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Wateroverlast