Texel breidt uit: met unieke natuur veilig voor de toekomst


De drie kilometer lange Prins Hendrikdijk op Texel voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en wordt op een unieke en natuurlijke manier met zand versterkt. Vóór de huidige dijk komt een gevarieerd zandig gebied met een dynamisch karakter passend bij de Waddenzee. Het project Prins Hendrikzanddijk (PHZD) slaat twee vliegen in één klap: een toekomstbestendige dijk en het versterken van de natuurwaarden in de Waddenzee. De innovatieve wijze van versterken biedt zekerheid dat de waterveiligheid duurzaam op orde is door een ontwerp dat de flexibiliteit heeft om mee te bewegen met toekomstige zeespiegelstijgingen.

In 2006 is de Waddenzeedijk Texel op verschillende plaatsen afgekeurd. De dijk wordt grotendeels op traditionele wijze versterkt. Voor de Prins Hendrikdijk, het dijkgedeelte tussen NIOZ en Oudeschild-, is gekozen voor een zandige oplossing. Een idee afkomstig van een aantal (belangen) organisaties op het eiland Texel. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds, de gemeente Texel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben de handen ineengeslagen om deze unieke versterking mogelijk te maken.

Aan de buitenzijde van de dijk wordt een duinenrij aangelegd, met daarvoor een gevarieerd gebied met schorren en slikken; een aantrekkelijk rust-, broed- en voedselgebied voor allerlei soorten wadvogels. De huidige dijk zal haar waterkerende functie verliezen, maar blijft als lijnelement behouden. Het ontwerp van de 'zanddijk' is flexibel en kan relatief eenvoudig meebewegen met toekomstige veranderingen, zowel in het beoordelingskader als in de omstandigheden in het Waddengebied (bijvoorbeeld zeespiegelstijging).

180219 Birds VIEW_MP kopie

De Prins Hendrikzanddijk past in de voorkeursstrategie voor de waterveiligheid van het Waddengebied uit het Deltaplan: de belangrijke waarden van het Waddengebied blijven behouden met zo natuurlijk mogelijke maatregelen en op regionaal niveau is gebiedsgericht invulling gegeven aan een integrale aanpak van maatregelen.

In 2018 start de uitvoering door aannemer Jan de Nul en eind 2019 worden de werkzaamheden afgerond. Vanaf een nieuw fietspad en een wandelpad met vogel kijkpunt kunnen mensen dan genieten van dit nieuwe landschap.

Uitkijkpunt View

De aannemer is vijf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Er is een uitgebreid Beheerplan en Monitoringsplan opgesteld voor zowel de realisatiefase als onderhoudsfase.

Leerpunten uit het project

  • Met de zandige oplossing is gehoor gegeven aan de wensen van de gemeente en belangenorganisaties op Texel
  • Intensieve samenwerking en over de grenzen van de eigen opgaven kijken, heeft geleid voor een integrale duurzame oplossing met breed draagvlak en financiering (inclusief subsidies)
  • De bestuurlijke bereidheid van projectpartners om risico's te nemen is een belangrijke succesfactor
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier realiseert het project risicodragend
  • Een vergunning Wet Natuurbescherming voor een ontwikkeling zoals deze in Natura 2000 gebied Waddenzee is nog niet eerder verleend. Er is een passende beoordeling 'nieuwe stijl' opgesteld, waarin de zogeheten 'adaptatiestrategie' de rode draad vormt.

Contactpersoon

Neeltje Annink
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  (HHNK)
n.annink@hhnk.nl
06 20 13 28 72


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Texel, het Waddenfonds, Programma Rijke Waddenzee & Jan de Nul
Schaal
Regio
Thema
Overstroming