Zuid-Holland gebruikt convenant om klimaatadaptief te bouwen


Zuid-Holland heeft de ambitie om nieuwe woningen zoveel mogelijk klimaatadaptief te laten bouwen. Dit vormt het vertrekpunt van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Vanuit deze basis startte de provincie Zuid-Holland een ontwikkeltraject samen met bouwbedrijven, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars. Op 13 september 2019 overhandigden ze de eerste resultaten van het convenant aan Deltacommissaris Peter Glas. Vanaf nu kunnen partijen uit het hele land zich bij het convenant aansluiten.

Waarom dit convenant?

In Zuid-Holland zijn tot 2025 zo’n 100.000 nieuwe woningen nodig, vooral in het bestaande bebouwde gebied. Omdat het aantal weersextremen toeneemt door klimaatverandering, kan dat leiden tot extra schade en overlast, zeker in de gebouwde omgeving. De ondertekenaars van dit convenant willen daarom dat klimaatadaptief bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm wordt. Met het convenant willen ze het proces van klimaatadaptief bouwen versnellen, met gedeelde ontwerpprincipes, meer proeflocaties en meer ruimte voor productinnovaties. Daarnaast willen ze ervoor zorgen dat gemeenten klimaatadaptief kunnen aanbesteden en dat er nieuwe manieren van financiering komen, zoals een klimaathypotheek.

Wat zijn de belangrijkste doelen?

Uiteindelijk moeten de afspraken leiden tot de volgende doelen bij nieuwbouw en herontwikkeling:

  • Minder wateroverlast
  • Minder hittestress
  • Minder schade door langdurige droogte en bodemdaling
  • Meer biodiversiteit

Wat staat er in het convenant?

In het convenant staan de afspraken die de ondertekenaars met elkaar hebben gemaakt over klimaatadaptief bouwen. Eerste resultaten zijn een gezamenlijk programma van eisen, een procesleidraad en een witboek met technische en economische mogelijkheden om adaptief te kunnen bouwen. De eisen zijn zoveel mogelijk op zo’n manier geformuleerd dat ze doelgericht en meetbaar zijn zonder specifieke maatregelen voor te schrijven.

Wat zijn de vervolgstappen?

Het convenant is een beginpunt en is in ontwikkeling. Een kernteam van vertegenwoordigers van waterschappen, gemeenten, bedrijfsleven en de provincie Zuid-Holland regisseert het proces. Diverse werkgroepen werken de afspraken van het convenant verder uit. Je kunt je nog aansluiten bij deze werkgroepen. Dit zijn de belangrijkste vervolgstappen:

  • De ondertekenaars van het convenant willen binnen 1,5 jaar met een methode komen waarmee je kunt bepalen of een bouwproject voldoet aan de norm voor klimaatadaptief bouwen.
  • Gemeenten gaan met pilotlocaties aan de slag waar klimaatadaptief gebouwd kan worden.
  • De ondertekenaars verkennen met financiële partijen klimaatbestendige financieringsvormen en bekostigingsmodellen voor bouwprojecten.

Contactpersoon

Arjan de Wit
Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijk Beleid
Provincie Zuid-Holland
ajm.de.wit@pzh.nl


Projectsoort
Reguleren en borgen
Deelnemer
Ondertekenaars van het convenant
Schaal
Provincie
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast