Zwolle heeft een eigen adaptatiestrategie ontwikkeld


Het veranderende klimaat gaat iedereen raken. Zeker in de deltastad Zwolle, waar het water van vijf kanten komt: uit de lucht, via de bodem, via de Rijn en IJssel, vanaf het IJsselmeer en via de Vecht en de Sallandse weteringen. Het centrum van de stad kan door de steeds extremere weersomstandigheden te maken krijgen met overstromingen. Om in 2050 een klimaatrobuuste, groene, leefbare stad te zijn, heeft Zwolle een eigen adaptatiestrategie ontwikkeld: de Zwolse Adaptatiestrategie. Met deze strategie en de oplossingsrichtingen die erin staan, wil Zwolle de bewoners en bedrijven perspectief bieden op een weerbaar en adaptief ingericht Zwolle.

Zwolse Adaptatiestrategie

Wat staat er in de adaptatiestrategie?

De Zwolse Adaptatiestrategie laat zien voor welke opgaven de gemeente Zwolle staat. De stad heeft oplossingsrichtingen bedacht om klimaatrobuust te ontwikkelen, risico’s en schade te beperken en de waarde van de leefomgeving te verhogen. Eén van de stappen die Zwolle wil zetten om de stad klimaatbestendiger te maken, is de aanleg van een groot, samenhangend, groenblauw netwerk. Een andere stap is om de stad meer te laten werken als een spons. Dat kan via verschillende maatregelen, zoals groene daken, regentonnen, regentuinen en regenbestendige straten. Door sponswerking beperk je de schade bij hoosbuien en vergroot je de mogelijkheid om water vast te houden in droge periodes.

Hoe is de strategie opgebouwd?

De Zwolse Adaptatiestrategie beslaat drie niveaus:

 1. Het regionale watersysteem: Waterrobuust Zwolle. Hiervoor zijn het Rijk, de Provincie, het Waterschap en de gemeente verantwoordelijk.
 2. Stedelijk niveau: Groenblauw netwerk. Voor de aanleg hiervan is de gemeente samen met het Waterschap verantwoordelijk.
 3. Buurt/wijkniveau: Samen werken aan de sponswerking. Inwoners en bedrijven helpen de gemeente om de sponswerking van Zwolle te vergroten.

De strategie is opgebouwd uit deze bouwstenen:

 1. Ruimtelijke aanpassingen op stedelijk niveau: waar zijn welke ruimtelijke aanpassingen nodig?
 2. Regionaal watersysteem: onderzoek en samenwerking met regionale overheden naar benodigde aanpassingen.
 3. Interne organisatie: hoe wordt klimaatadaptief het ‘nieuwe normaal’ voor de gemeentelijke organisatie?
 4. De stad: hoe nemen we Zwollenaren mee en bieden we hen handelingsperspectieven om hun eigen leef- en werkomgeving klimaatrobuust en aantrekkelijker te maken naar 2050?
 5. Regelgeving: welke regels hebben we nodig om waar nodig maatregelen af te dwingen?
 6. Financiën: ruimtelijk aanpassen kost geld, hoe financieren we dit?
 7. Kansen verzilveren: hoe zorgen we dat we kansen benutten die zich voordoen bij het ruimtelijk aanpassen van de stad?
 8. Navigatie en monitoring: hoe houden we tussentijds koers op het einddoel?

Deze bouwstenen staan als aparte bijlagen bij het hoofdrapport.

Wat zijn de vervolgstappen?

Het is de bedoeling dat er eind 2019 een programmaplan en een uitvoeringsplan is. Zwolle zal de plannen op de volgende manier monitoren:

 1. De stad werkt samen met partners aan een monitoringtool als onderdeel van een CATCH-project.
 2. Ze maakt een projectenkaart waarop ze alle klimaatadaptieve maatregelen verzamelt.
 3. Jaarlijks rapporteert ze aan de gemeenteraad.

Leerpunten

 • De gemeente moet deze opgaven samen met haar partners en inwoners aanpakken.
 • De gemeente moet aansluiten bij de beleving en de beweging van inwoners en bedrijven.
 • Zenden en proberen te overtuigen werkt niet.

Contactpersoon

Geert Janssen
Gemeente Zwolle
g.janssen@zwolle.nl
038 – 498 2092


Projectsoort
Adaptatieplan/strategie
Deelnemer
Gemeente Zwolle
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast