Impactproject Klimaatstraat Nieuwdorp


In Nieuwdorp werken inwoners, organisaties en ondernemers samen aan een nieuwe dorpsvisie. Daarmee willen ze hun dorp duurzamer en leefbaarder maken.  Onderdeel van de visie is het project de Klimaatstraat: het klimaatbestendig en energieneutraal maken van twee straten. Om bewoners en andere partijen bij het project te betrekken, zijn er risicodialogen gevoerd.

Waarom komt er een nieuwe dorpsvisie?

Naast Nieuwdorp ligt het Sloegebied, een groot haven- en industriegebied. De inwoners van Nieuwdorp ervaren al enkele decennia verschillende negatieve effecten van het gebied, zoals stank, lawaai en hittestress. Daarnaast is basisschool de Regenboog aan vervanging toe en wordt de kerk omgebouwd tot dorpshuis. Met de nieuwe dorpsvisie werken de inwoners samen met overheden, organisaties en ondernemers aan een duurzaam en leefbaar dorp in de toekomst. Deze toekomstvisie bestaat uit plannen voor 24 projecten. De Klimaatstraat is één van deze projecten.

Wat is het doel van de dialoog over de Klimaatstraat?

De gemeente Borsele stuurt De Klimaatstraat aan, in samenwerking met Rothuizen Architecten en Stedenbouwkundigen, de HZ University of Applied Siences en Het Nieuwe Samenspel. Zij werken aan de volgende doelen:

 • Bewustwording: betrokkenen zien het belang in van de thema’s klimaatadaptatie en energietransitie.
 • Samenwerking: de gemeente werkt samen met inwoners, overheden, bedrijven en organisaties.
 • Duurzaamheid: twee straten worden klimaatbestendig en energieneutraal.

Wie doen er mee aan de dialoog?

De belangrijkste partners van de dialoog zijn de inwoners van de twee Klimaatstraten en de andere inwoners van Nieuwdorp. Andere partners zijn lokale bedrijven in de bouw, installatietechniek en inrichting van de buitenruimte, waterschap Scheldestromen, energie- en netwerkbedrijven, basisschool de Regenboog, de dorpsraad en woningbouwvereniging R&B.

Wat is er al gebeurd?

Om een goede dialoog te voeren, hebben de samenwerkingspartners de volgende stappen gezet:

 • Stap 1 Aankondigen: Ze introduceerden de Klimaatstraat bij inwoners, bedrijven en organisaties. Hierbij kondigden ze ook het stappenplan aan en vroegen ze wie er wilde meedoen aan het proces.
 • Stap 2 Dromen: Ze gingen samen met inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties ‘dromen’ over een klimaatbestendig en energieneutraal Nieuwdorp. Een brainstorm over hoe zo’n dorp eruit zou kunnen zien.
 • Stap 3 Concretiseren: Met een aantal werkgroepen gaven de partners de gedroomde doelen en ambities vorm, en ze maakten ze concreter.
 • Stap 4 Evalueren: Ze deelden de uitkomsten van het traject met alle deelnemers. Ook bespraken ze wat er goed ging en wat er in de toekomst beter kan of moet.

Wat is het resultaat tot nu toe?

Deze dialoog heeft geleid tot de volgende resultaten:

 • Er is een inrichtingsvoorstel met impressies voor de twee straten. Daarin staan ook verschillende klimaatadaptatiemaatregelen.
 • Er is een goede discussie en bewustwording in het dorp ontstaan over klimaat en energie.

Wat gebeurt er verder?

De partijen werken nu verder aan een klimaatbestendig en energieneutraal Nieuwdorp en zetten de volgende stappen:

 1. Ze werken het inrichtingsgevoel verder uit en toetsen de maatregelen op haalbaarheid en effectiviteit
 2. Ze onderzoeken alternatieve routes voor vracht- en landbouwverkeer en werken die uit.
 3. Ze stemmen met netbeheerders af hoe ondergrondse en bovengrondse maatregelen gecombineerd worden.
 4. Ze hebben regelmatig overleg met lokale bedrijven over hun rol bij het verduurzamen van Nieuwdorp.
 5. Ze zullen de werkzaamheden in de twee straten gefaseerd uitvoeren.
 6. Een van de doelen is ook om privétuinen te vergroenen. De mogelijkheden hiervoor werken ze verder uit.
 7. Ze vertalen de maatregelen door naar een routekaart, waar ook de rest van Nieuwdorp mee aan de slag kan.

Bijzonderheden

Tijdens een ‘prijsvraag’ op de basisschool bleek dat kinderen geïnteresseerd zijn in duurzaamheidsthema’s en daar graag over meedenken. Ook bleek dat zij hun ideeën sneller durven laten zien dan volwassenen. Zo hadden een paar kinderen een ontwerp gemaakt van grote bovengrondse waterbassins.

Leerpunten uit de dialoog

Dit zijn de belangrijkste leerpunten uit de ‘Klimaatstraatdialoog’ over het proces en de communicatie:

 • Proces: Tijdens de eerste bijeenkomst was het lastig om alle deelnemers een rol te geven. Daarna is er een manier bedacht om toch iedereen erbij te betrekken. Denk dus van tevoren na over het aantal deelnemers en hoe je iedereen erbij betrekt.
 • Proces: Inwoners wilden eerder stoppen met brainstormen dan verwacht. Ze wilden sneller door naar de volgende stap: reageren op concrete voorstellen.
 • Communicatie: Voor de eerste bijeenkomst was er verwarring ontstaan door ongestructureerde communicatie. Daarom hebben de partners daarna één coördinator en aanspreekpunt aangewezen.

Inhoudelijk zijn dit de belangrijkste leerpunten

 • De Klimaatstraat gaat zowel over energietransitie als klimaatadaptatie. Veel deelnemers leken aan het begin wel gevoel te hebben bij het onderdeel energietransitie, maar niet zo bij klimaatadaptatie. Dat is voor veel mensen een minder bekend thema. Daarom zijn beide onderdelen toegelicht én aan bod gekomen.

 • Het is ook belangrijk om breder te kijken en denken. Maatregelen op het gebied van klimaat en energie in de directe leefomgeving, raken ook andere thema’s. Denk bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid, parkeren, bereikbaarheid en onderhoud.

 • De voorstellen in het plan zijn redelijk behoudend om de volgende redenen:

  - De Klimaatstraat speelt zich af in een bestaande woonwijk. Daarom kun je niet zomaar alles aanpassen. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met inritten, toegangen, kabels en leidingen.

  -     Veel inwoners stonden open voor verandering, maar het moest ook niet ‘te gek’ worden.

Contactpersoon

Miora Maat
Gemeente Borsele
mmaat-rijk@borsele.nl


Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
Gemeente Borsele, Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen, HZ University of Applied Sciences & Het Nieuwe Samenspel
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast