Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas & Waal


De regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal heeft als een van de eerste regio’s in Nederland een Regionale Adaptatiestrategie (RAS) opgesteld. Deze RAS gaat er voor zorgen dat de regio in 2035, maar uiterlijk in 2050 klimaatbestendig is!

RAS Rijk van Maas en Waal

De zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas & Waal hebben in 2017 samen met Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland besloten om een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) op te stellen. Aanleiding hiervoor was de gezamenlijke stresstest uit 2016/2017 waarbij de belangrijkste kwetsbaarheden voor klimaatverandering in kaart waren gebracht, samen met kansen om hier iets aan te doen.  De RAS beschrijft hoe de overheden en andere betrokken partijen ervoor kunnen zorgen dat de regio zich goed en tijdig aanpast aan het veranderende klimaat. Op verschillende wijzen is daarop met regionale stakeholders samengewerkt.

Thema's

De RAS is uitgewerkt in de thema’s die voor de regio van belang zijn:

1. Groenblauwe stad, groenblauwe dorpen
2. Klaar voor de hitte
3. Toekomstbestendig landelijk gebied
4. Antiverdrogingsoffensief stuwwallen
5. Veilige, vitale en kwetsbare functies
6. Co-creatie van een klimaatbestendig Rijk van Maas & Waal

In deze RAS zijn bovenstaande thema’s verder uitgewerkt in deelstrategieën met bijbehorende doelstellingen voor de kortere (2023) en langere termijn (2035). Op basis van deze deelstrategieën zal onder regie van de overheden gewerkt en bijgestuurd worden op planvorming en uitvoering, te beginnen met een regionaal uitvoeringsprogramma.

Strategielijnen

Het document beschrijft tien strategielijnen om te komen tot een klimaatbestendige regio:

  • We vergroten de bewustwording van inwoners, bedrijven, organisaties én van collega’s, zodat de verantwoordelijkheid breed wordt gedeeld.
  • We beginnen morgen al met het laaghangend fruit, zodat zichtbaar wordt wat er mogelijk is en steeds meer mensen enthousiast worden voor klimaatadaptatie.
  • We werken zo veel mogelijk bottom-up, waar nodig pakken de overheden de regierol.
  • We borgen klimaatadaptatie door het een plek te geven in projecten, beleid en omgevingsvisies.
  • We benutten de kennis, expertise, voorbeelden en ervaring, die er al is.
  • We gaan klimaatbestendige voorbeelden realiseren in de regio, zodat mensen makkelijker het goede voorbeeld kunnen volgen: practice what you preach!
  • We maken het leuk en aantrekkelijk om mee te werken aan een klimaatbestendige regio.
  • We durven te experimenteren en te innoveren en gaan morgen óók al aan de slag met het hooghangend fruit.
  • We maken werk met werk door op te trekken met andere ontwikkelingen, zoals de energietransitie, bos- en natuurvisie, wegreconstructies en de woningbouwopgave, zodat we geen dingen dubbel doen.
  • We stimuleren educatie en extra onderzoek en betrekken daarbij onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten, enerzijds om de jeugd mee te krijgen, anderzijds voor de beantwoording van onderzoeksvragen en monitoring.

Leerpunt

Ook al gaat een regionale adaptatiestrategie in principe ‘hoog over’ en ligt een hoog abstractiegehalte op de loer, probeer het toch zo concreet mogelijk te maken. Daarmee betrek je partijen beter.

Contactpersonen

Arthur Hofstad, Marjolein Reijnierse (waterschap Rivierenland)
Hofstad Advies & Organisatie
arthur@hofstadadvies.nl of m.reijnierse@wsrl.nl
06 57948876 (Arthur) of 0344649219 (Marjolein)


Projectsoort
Adaptatieplan/strategie
Deelnemer
Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, gemeente Berg & Dal, gemeente Beuningen, gemeente Druten, gemeente Heumen, gemeente Nijmegen, gemeente West Maas & Waal & gemeente Wijchen
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast