Kustwerk Katwijk


Het Kustwerk Katwijk is een kunstmatig versterkte duinenrij in de zeereep voor Katwijk. Het kunstwerk omvat een in de duin verborgen dijk en een ondergrondse parkeergarage. De waterkering zoals die in het begin van de eenentwintigste eeuw in Katwijk aanwezig was voldeed niet meer aan de wettelijke veiligheidsnormen voor de bescherming tegen hoogwater. De waterkering lag namelijk niet langs de kustlijn, maar liep door het dorp; ongeveeer 3000 mensen woonden buitendijks. Als uitvloeisel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2), een samenwerkings­verband tussen Rijksoverheid en de waterschappen, werden daarom in de periode oktober 2013 tot en met februari 2015 kustversterkingswerken uitgevoerd onder de noemer Kustwerk Katwijk. Het HWBP-2 is onderdeel van het Deltaprogramma en valt onder het uitvoeringsprogramma daarvan, het zogenaamde Deltaplan Waterveiligheid.

Resultaten

Met de aanleg van het kustwerk is de beveiliging van Katwijk in de richting van de zee uitgevoerd. Dit betekent dat de waterkering richting zee is uitgebouwd. Langs de boulevard is een nieuw tracé voor de dijk gekomen. De bestaande duinenrij is verbreed en in de duinen is een dijk aangelegd. Deze oplossing bood de meeste mogelijkheden voor zowel de veiligheid als de ruimtelijke kwaliteit in Katwijk. Door de bredere duinen is er langs de Katwijkse kust ook meer ruimte gekomen voor natuur en recreatie. De kustversterking ging ten koste van de bestaande parkeervoorzieningen aan zee. Daarom is er een nieuwe ondergrondse parkeergarage aangelegd tussen de dijk en de boulevard. De ondergrondse parkeergarage biedt ruimte aan 670 geparkeerde auto's en bestaat uit één parkeerlaag en vier parkeerrijen over een lengte van 500 meter.

In 2015 won het ontwerp de Rijnlandse Architectuur Prijs (jury– en publieksprijs) en de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2015 . Datzelfde jaar was het een van de vijf genomineerden voor de Gouden Piramide 2015 en genomineerd voor de Agemaprijs 2015.  In 2016 won het ontwerp de  jury- en publieksprijs 'BNA Beste Gebouw van het Jaar', de Prix d’ Excellence Award 2016 en de WAN Infrastructure Award.

Het filmpje hieronder toont de realisatie van kustwerk Katwijk

Enkele kenmerken van het project:

Omvang: Circa 30 ha
Eigendom: Rijkswaterstaat, Gemeente Katwijk, Hoogheemraadschap van Rijnland
Ontwerp: OKRA, Arcadis, Royal Haskoning
Uitvoering: Ballast Nedam, Rhode Nielson
Inrichting: OKRA
Beheer: Gemeente Katwijk, Hoogheemraadschap van Rijnland
Kosten aanleg: Totale kosten 59,5 miljoen (excl. btw) inclusief voorbereidingskosten, aanleg waterkering (dijk in duin), openbare ruimte, parkeergarage (663 plekken), kabels en leidingen, drainage en inclusief nadeelcompensatie en planschade.

Contactpersonen

Parkeergarage:

Hans van Dalfsen
Gemeente Katwijk
071 - 406 5173
h.vandalfsen@katwijk.nl

Kustversterking:

Pieter van Booij
Hoogheemraadschap van Rijnland
071 - 306 33 21
pieter.booij@rijnland.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Rijkswaterstaat, Gemeente Katwijk & Hoogheemraadschap van Rijnland
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Overstroming