Klimaateffecten Sittard-Geleen


Door de verwachte klimaatverandering gaan we te maken krijgen met extreem weer; temperaturen stijgen, de hoeveelheid neerslag en het aantal extreme buien neemt toe. Daarnaast krijgen we steeds meer te maken met droogte. Om in de toekomst problemen te voorkomen is het belangrijk hier nu al rekening mee te houden in de planvorming. Dit is gefundeerd in een goed beeld van de gevolgen van klimaatverandering in een gebied. De gemeente Sittard-Geleen heeft om die reden een Klimaatstresstest Light uitgevoerd. Hierin zijn de kwetsbaarheden en kansen voor klimaatverandering in beeld gebracht. De resultaten zijn te vinden in het boek ‘Klimaateffecten Sittard-Geleen’.

Resultaten

Deze Klimaatstresstest heeft antwoord gegeven op de stap ‘Weten’. Daarmee is nu duidelijk wat er in het gebied speelt. Bij het uitvoeren van de stresstest zijn de stappen uit de ‘Handreiking Stresstest’ doorgelopen. Een van de onderdelen was het organiseren van een klimaatatelier. Hierin is samen met ambtenaren van gemeente en waterschap nagedacht over de klimaateffecten en de urgentie hiervan.

Het resultaat van de Klimaatstresstest Light is te vinden in het boek Klimaateffecten Sittard-Geleen (zie downloads). In dit boek wordt ingegaan op de locaties en of groepen die kwetsbaar zijn voor de verschillende klimaateffecten; extreme neerslag, hoogwaterproblematiek (Maas en beken), droogte en hittestress. Per thema is bekeken of in het huidige klimaat al problemen ontstaan en hoe deze zich in de toekomst gaan verhouden. De resultaten zijn vertaald naar klimaatkaarten voor de thema’s Overstroming, Wateroverlast, Droogte en Hitte. Hierin worden de dreigingen en de mogelijke gevolgen locatie-specifiek benoemd.

Untitled21

In de overzichtskaart hierboven komen de kaarten van elk thema samen, waardoor in een oogopslag duidelijk is welke klimaateffecten in de gemeente spelen. Hierin is onder andere te zien dat het gebied rondom de Grensmaas (Grevenbicht en Obbicht) gevoelig is voor overstromingen. Momenteel wordt er hard gewerkt om de veiligheid te garanderen door rivierverruimings- en kadeversterkingsprojecten. Ook komen er verschillende locaties naar voren die gevoelig zijn voor hevige regenval. Dit kan wateroverlast en erosie tot gevolg hebben. Met de toekomstige klimaatverandering, waarbij hevigere buien steeds vaker gaan voorkomen, moet gedacht worden aan innovatieve methoden om water te verwerken. Ook zal meer geaccepteerd moeten worden dat er vaker water op straat staat. Klimaatverandering zorgt daarnaast voor toenemende droogte. Dit kan vooral op agrarisch gebied leiden tot een verminderde gewasopbrengst. Ook het Limbrichterbos loopt kans op veranderende vegetatie als gevolg van uitdroging. Verder zijn de stadskernen Sittard en Geleen gevoelig voor hittestress. Temperaturen in deze kernen kunnen ’s nachts tot wel acht graden warmer liggen. Zeker met de vergrijzing in het gebied is dit een punt waar aandacht aan besteed moet worden.

Klimaatverandering heeft niet alleen negatieve effecten, ook brengt het kansen met zich mee. In het klimaateffecten boek wordt ook hier aandacht aan besteed. Het goed in beeld hebben van de kansen die in een gebied liggen is belangrijk om deze zo goed mogelijk te kunnen benutten. Zo liggen er kansen voor de recreatie en vrijetijdseconomie door het warmere klimaat. Ook zijn er mogelijkheden om het gebied in de toekomst meer klimaatrobuust in te richten doordat er een lokaal verdunning van woonmilieus plaats vindt als gevolg van de demografische verandering. Hierbij komt meer ruimte vrij voor klimaat adaptieve maatregelen die wateroverlast en hittestress tegengaan. In het eerder verschenen Handboek tegen de Hitte, groen en de opwarming van de stad – een resultaat van het Europese Interregproject ‘Toepassing functioneel groen: luchtgroen, klimaatgroen, sociaalgroen’ uit 2013 – worden suggesties gedaan hoe de inzet van groen in de stad kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Het boek Klimaateffecten Sittard-Geleen dient als basisstap die helpt bij het maken van integrale afwegingen met oog op het veranderende klimaat en de toekomst. Met het boek kan het klimaatthema onderbouwd meegenomen worden in de besluitvorming van alle ruimtelijke fysieke projecten. Ook heeft het bijgedragen aan de samenwerking met ambtenaren intern binnen de gemeente en extern met andere partijen. De resultaten krijgen een plek in de omgevingsvisie die momenteel opgesteld wordt.

De stresstest voor Sittard-Geleen heeft onderdeel uitgemaakt van het rapport ‘Klimaatstress in de test’ (zie downloads). Dit is een studie naar de vorm van de Klimaatstresstest Light en wat deze kan bieden voor gemeenten. Hierin is onder andere een handreiking te vinden die helpt bij het opstellen en uitvoeren van een Klimaatstresstest Light.

Contactpersonen

Marion Nieuwenhuijzen
Gemeente Sittard-Geleen
046-4778308
marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Tom Overgaauw
06 - 36 46 42 44
tom.overgaauw@gmail.com


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Stresstest
Deelnemer
Gemeente Sittard-Geleen
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast